กำหนดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่สอง

สถานที่ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
ปลูกปะการัง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย  
07.00 ตื่นนอน / ออกกำลังกาย / ทำภารกิจส่วนตัว  
08.00 รับประทานอาหารเช้า  
09.00 ปฎิบัติจริง ดำน้ำผิวน้ำ (Snorkel)  
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 ทำการทดลองเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ (ผ่าตัด) สัตว์ทะเล เช่น หมึก, ฉลาม เป็นต้น เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  
19.00 สนุกสนานกับกิจกรรม “แคมป์ปิ้งทะเลเผา”  
20.30 นัดแนะกิจกรรมวันรุ่งขึ้น สวดมนต์ เข้านอน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- สำรวจรายชื่อฉีดวัคซีนโรคคอตีบ (วันที่ 0 543)
- คัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรังในนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป (วันที่ 0 543)
- 5.ประสานงานกลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศการสมรรถภาพทางกาย ป1.-ม6 (1.2.1) 5.1 ประสานงานร่วมมือกับกลุ่มสาระเพื่อจัดทำ โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาผู้เรียนไม่สมส่วน เช่นโครงการวัยใสหุ่นสวย (1.2.2) (วันที่ 0 543)
- 5.ประสานงานกลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศการสมรรถภาพทางกาย ป1.-ม6 (1.2.1) 5.1 ประสานงานร่วมมือกับกลุ่มสาระเพื่อจัดทำ โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาผู้เรียนไม่สมส่วน เช่นโครงการวัยใสหุ่นสวย (1.2.2) (วันที่ 0 543)
- 3.1 รวบรวมสมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 3.2 รวบรวมแบบติดตามนักเรียนที่ไม่สมส่วน 3.3 รวบรวมแบบติดตามประเมินโครงการ 3.4 รวบรวมแบบการใช้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแต่ ละกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 3.1 รวบรวมสมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 3.2 รวบรวมแบบติดตามนักเรียนที่ไม่สมส่วน 3.3 รวบรวมแบบติดตามประเมินโครงการ 3.4 รวบรวมแบบการใช้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแต่ ละกิจกรรม3.5รวบรวมผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (วันที่ 0 543)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 4.2 จัดทำรูปเล่ม 4.3 นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาในการดำเนินงานปี ต่อไป (วันที่ 0 543)
- test (วันที่ 0 543)
- งานสุขอนามัย (วันที่ 0 543)
- สอบวันแรก (วันที่ 0 543)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 0 543)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 0 543)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 0 543)
- จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2 ก.พ. 2544)
- ตรวจฟันเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 มี.ค. 2547)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 2 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 3 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 4 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 5 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 6 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 7 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 10 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 11 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 12 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 13 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 15 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 16 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 19 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 20 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 22 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 23 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 24 เม.ย. 2557)
- ตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 24 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 25 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 26 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 27 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 28 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 29 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ประเมินผล FSG,FSGST,O-NET (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ชมรม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วันมหาธีรราชเจ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ผลการแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- เชิญเป็นวิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- การประกาศผลสอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักเรียนศึกษา ดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 2 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 3 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 4 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สัมมนาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- อบรมการใช้งานเครื่อง Tablet สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Meeting แฟนพันธุ์แท้ครอสติชภิญญ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2557)
- อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (วันที่ 9 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ KCC (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางรายวิชา Social (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ (วันที่ 25 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ (วันที่ 27 ก.ค. 2557)
- อบรม I-camp (วันที่ 27 ก.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Near Pod (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- การอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดและการสื่อสารครูภาษาไทย (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสาร (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดและการสื่อสารครูภาษาไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสาร (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน "การจัดการลดภาวะเด็กอ้วนในวัยเรียน ปี 2557" (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- สัมมนาและชมการสาธิตการทำเบเกอรี่ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานหน้าเดียว (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ปี 2557 (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ปี 2557 (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- ศึกษาดูงาน Food & Hotel Thailand 2014 (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- อบรม How to be a pro photographer (วันที่ 14 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- ดูงาน "เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป 360 ํ จีเนียส" (วันที่ 21 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 28 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- อบรม Apple s Leadership (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- การสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- การสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" (วันที่ 3 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SWIS (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การประชุมสัมมนากรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ร่วมบริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- test (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- test (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การพัฒนาระบบงานวิชาการและหลักสูตร EIP (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 12 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม "กิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวรรณคดีไทยสู่อาเซียน" (วันที่ 17 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 17 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ต.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Information and Communication Technology (ICT) -Pedagogy (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Information and Communication Technology (ICT) -Pedagogy (วันที่ 22 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 22 ต.ค. 2557)
- อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยินกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันแรก) (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนภาคสนาม (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ร.ร.เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- คุณครูเข้ารับรางวัลจากการประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมครู ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- การฝึกซ้อมกีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ทุนยอห์น แมรี่ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับชั้น ป.1-ม.6 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- หยุดเรียน เนื่องในวันแห่นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2557 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ต้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ต้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6, ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 (โควตา) (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับฟังการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาคณิตศาสตร์ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น, ครูสนับสนุนการสอน และครูเจ้าหน้าที่ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนศึกษาดูงาน IT Ladkrabang Open House 2014 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- พิธีมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- พิธีมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้้น ป.4 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมติวในโครงการ Click for U ระเบิดความรู้ สู่มหาวิทยาลัย Season 4 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ที่ไดัรับทุนยอห์น แมรี่ (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- การประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปรายการ ฮีโร่เมืองฉะ ของ BCC Channel (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ร่วมงาน Open House สถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นำนักเรียนดูสถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมเวทีศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึึกษา (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่สอง) (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (วันที่ 16 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรม Classroom Management in the 21st Century for Developing Learner (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกีฬาประเภทลานนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งแรก (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ เซนต์หลุยส์เกมส์ ” ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันแรก) (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ เซนต์หลุยส์เกมส์ ” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- กำหนดการงาน Thank you Party (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- สัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- สัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกรีฑาสีเซนต์หลุยส์เกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- กำหนดการงานถนนเด็กเดิน (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 เข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีงานคอนเสิร์ตแด่น้องด้วยดวงใจ "คอนเสิร์ต แสตมป์" (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- การนิเทศการสอนของมิสอรอุษา ปทุมชัย ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ ม.นที ศรีสมัย ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันแรก) (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันแรก (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม BU Creative Open ครั้งที่ 6 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- ประชุมครู ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่สอง (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันสุดท้าย (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน Gifted) ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- การใช้ซอฟแวร์กรอกข้อมูลรายงานผลการเรียน (GPA) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมสร้างสรรค์แบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (เนื่องในวันพ่อ) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- อบรมโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6 ติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือนและวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนและวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2557 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ตกแต่งห้องธุรการเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- คณะครูระดับประถมศึกษาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สาม) (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สี่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันแรก (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่ห้า) (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนว ในหัวข้อ "เลือกอย่างไร...ที่ใช่เรา" (วันแรก) (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันที่สอง (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 (Gifted) เยี่ยมชมและดูงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก และตันแลนด์ อิชิตัน แฟคทอรี่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คณะครู และนักเรียน เข้าฟังการเสวนาอาเซียนหัวข้อ “Education in the ASEAN for the new generation” (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คณะครู นักเรียนร่วมงาน English Day (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คุณครูเข้าร่วมงานแถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ Pre-Admission (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันสุดท้าย (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันแรก) (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการงานเทิดทูนพระคุณพ่อ สานต่อการกีฬา ประจำปี 2557 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- ครูประชุม และร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนธันวาคม (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ติววิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันแรก) (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สอง) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- คณะครูจาก Fudan University พบผู้อำนวยการ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานและบุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ปี 2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบกลางภาค 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สอบวันแรก (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สอบวันแรก (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบกลางภาค 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันแรก) (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานความรุ้สำหรับครูและอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สี่) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ติว วิชาเคมี และวิชาสังคม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานห้องสมุดรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 38 และฉบับเสริม เล่ม 20 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการงาน “ เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2014 ” (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน ครูช่วงชั้นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 3 (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน ครูช่วงชั้นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศึกษาต่อแพทยศาสตร์ในประเทศจีนและรัสเซีย (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 สอบ FSG, FSGST (วันแรก) (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันแรก) (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- การประเมินผลการสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 สอบ FSG, FSGST (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- การประชุมหัวหน้างาน/กลุ่มสารฯ เรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- คณะครูศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ (วันแรก) (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2557 จัดโดย scb (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันแรก) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีมิสซาวันครูและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2558 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2558 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันที่สอง) (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันแรก) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- ตรวจสายตานักเรียนชั้น ป1-ม6 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ - สวดมนต์ ก่อนนอน (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.4 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนชมรม (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สี่) (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2557 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2015 (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.2 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน มิสพวงทอง วงศ์พลับ (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันแรก) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูแสนดี ประจำปี 2558 (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- กำหกำหนดการ ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 35 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.4 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2557, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันแรก) (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- บุคลากร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสายตา (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่สอง) (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2557 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมกราคม (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.3 สอบ Pre- O-NET (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.3 สอบ Pre- O-NET (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ติววิชาชีวิวิทยา และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- กำหนดการงาน SLC HOMECOMING DAY 2014 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบ O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- การตรวจระเบียบวินัยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ซ้อมรับเกียรติบัตร (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- นิเทศการสอน มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ตรวจระเบียบการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและรับฟังคำชี้แจงการสอบโอเน็ต (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการสัญจร "Sex วัยรุ่น...เลือกได้" (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ฯ ในวันท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ม.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.2 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.3 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และปิดปีการศึกษา 2557 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และปิดปีการศึกษา 2557 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมาสเตอร์จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา(เพิ่มเติม) (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 สอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- นักเรียนเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 สอบ O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- คณะครูรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่9/2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- คุณครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ตรี โท เอก จากภาคี 5 เครือข่าย (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าโครงการ Asian Science Camp 2015 รอบที่ 1 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมมาตรฐานความรู้สำหรับครูและอาจารย์สอนภาษาจีน หัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมจีนและความรู้เรื่องจีน" (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสอง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระศิลปะ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ รางวัลสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านรอบแรก (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์ สอนเรื่อง Ecosystem วิชา Science (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย ปี 2558 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย ครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.4,5 สายวิทย์ ฟังการแนะแนว "การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์" (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร สอนเรื่อง การพยากรณ์อากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก วิชา วิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่าน และรางวัลบรรณารักษ์อาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมปฐมนิเทศครูที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ The Language School เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- ทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสกัลยาณี จันทน์เทศ สอนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา วิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ภราดาเศกสรร สกลธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- การประเมินผลการสอบข้อสอบกลางระดับชาติ (NT) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- test (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการผ้าป่าการศึกษา (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ 5 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- มิสสาวิตรี แขกเทศ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- คณะครูร่วมงานสถาปนาสมาคมนักข่าวฯ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- นักเรียนสอบเทควันโดเลื่อนสาย (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบแข่งขันชิงแชมปคณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- คณะครูศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1-3 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นายนฤรงค์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ และด.ช.ปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 15,21 มีนาคม 2558 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ยิ้มสดใสเด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันแรก) (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมีนาคม (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คุณครูศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คุณครูศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ The Language School เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันที่สอง) (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันที่สาม) (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- คณะครูอบรมหัวข้อ กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมด้านความเป็นผุ้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสี่) (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" (วันแรก) (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- นักเรียน ม.4 - ม.5 ห้อง Gifted ชมละครและเสวนา "วัยรุ่น ไวรัส วัยเลิฟ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- test (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่ 4 การเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันแรก) (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่สอง) (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่สาม) (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันแรก) (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สอง) (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สาม) (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สี่) (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ห้า) (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่หก) (วันที่ 28 มี.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่เจ็ด) (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่แปด) (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- เครื่องแขวนไทย เครื่องแขวนประยุกต์ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมโครงการ Cambridge Young Learners English Course วันแรก (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- นักเรียนชั้น อ.1- ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 2558 วันแรก (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่เก้า) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบ) (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- กำหนดการเทิดเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้า อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสอง) (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสาม) (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนเมษายน (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสี่) (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบห้า) (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบหก) (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- การฝึกทักษะการเป็นผู้นำของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเจ็ด) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบแปด) (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเก้า) (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- งาน"สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์" (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบ) (วันที่ 11 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเอ็ด) (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสอง) (วันที่ 13 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสาม) (วันที่ 14 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสี่) (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบห้า) (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบหก) (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเจ็ด) (วันที่ 18 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบแปด) (วันที่ 19 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเก้า) (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบ) (วันที่ 21 เม.ย. 2558)
- การตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบเอ็ด) (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสอง) (วันที่ 23 เม.ย. 2558)
- คุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 23 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสาม) (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสี่) (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- คุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบห้า) (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบหก) (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสอนเสริม (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบเจ็ด) (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบแปด) (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- งาน “พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2558)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- คัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 คน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้องประจำปีการศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.22.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอโครงการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ติดตามผลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมรณรงค์การปกครองระบอบประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อเขตพื้นที่ฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติเบิกงบประมาณ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการฝึกซ้อมและแสดงในโอกาสต่าง ๆ และส่งประกวดวงโยธวาฑิต (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 ประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 ประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ดูแลปฐมพยาบาล/ครู/พนักงาน/นักเรียน 1.2 วางแผนเวลาการให้บริการห้องพยาบาล 1.3 สำรวจอุปกรณ์-ยา-วัสดุที่ใช้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ดูแลปฐมพยาบาล/ครู/พนักงาน/นักเรียน 1.2 วางแผนเวลาการให้บริการห้องพยาบาล 1.3 สำรวจอุปกรณ์-ยา-วัสดุที่ใช้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ดูแลงานวัคซีน ตรวจสุขภาพ นักเรียน 2.1 จัดทำแผนปฎิทิน ตามโครงการ 2.2ประสานงานกับโรงพยาบาลให้เด็กนักเรียน ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 2.3 ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอโครงการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุญาตเขตพื้นที่ในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ์ ณ วัดสุนีย์ จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้เขตพื้นที่ฯ รับทราบผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 19 พ.ค.2558 (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ของฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- การหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 28 พ.ค.2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันแรก) (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- จัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- 4.งานส่งเสริมคุณภาพสุขอนามัย 4.1 จัดทำโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4.2 จัดทำโครงการเด็กไทยทำได้ 4.3 จัดโครงการควบคุมไข้เลือดออก 4.4 การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง กับงานสุขอนามัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- 3.งานเอกสารสุขอนามัย 3.1 ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ในการ รวบรวมข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง ของนักเรียนครูและ พนักงาน 3.2 จัดทำรายงานการใช้ห้องพยาบาลประจำเดือน 3.3 จัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาลของครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนประจำปี 2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์มาคิดให้ WORK ตอน SEVEN WONDERS เจ็ดมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- อบรมตำรากลางของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรมมาตรฐานของมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- อบรมความรู้เรื่อง มือ เท้า ปาก ให้กับครู และนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.3 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- หลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง โซล่ารูฟท๊อป..ศักยภาพที่น่าลงทุน (ไหม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การอบรม 7 อุปนิสัยนักการศึกษา โดยบริษัทแพคริมฟิวเจอร์ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- 7 อุปนิสัยของนักการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล/การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน Gala Dinner (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมรักการอ่าน (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6ในหัวข้อ "GOD is LOVE" (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- พานักเรียนร่วมงาน Openhouse สถานที่ศึกษาต่อ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leader Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- นำนักเรียนไปดูสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- อาชีพใหม่ในยุก AEC และการเลือกเรียนในคณะที่สำคัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การจัดประสบการณ์รูปแบบStem Education เด็กปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิตัลทางการศึกษา 2015 (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันวิชาการอัสสัมชัญ บางรัก (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงานวันวิชาการ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- การศึกษาเพื่อการมีงานทำ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการทำMOU เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนด้านโครงงานและงานวิจัย ตลอดทั้งการทำ MOU เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร, การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Techniques and Tips for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การใช้เอกสารและตำราเรียนในวิชา Physical Dducation (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกาาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 6 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาเซียน เช่น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุญาตเขตพื้นที่ในการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ต.พิมพา จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้เขตพื้นที่ฯ รับทราบผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (G 5.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็ก(G 7.2-7.3) (TQA2.1-22) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (G 5.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการ (G 7.1-7.2)(G 10) (TQA2.1-22.) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็ก(G 7.2-7.3) (TQA2.1-22) (TQA6.1,6.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อเขตพื้นที่ฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดต่อศูนย์ Cambridge English Test ประชาสัมพันธ์โครงการการทดสอบภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ทดสอบบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม / สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดวันศาสนาสัมพันธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม / สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พินิจวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา: มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- อบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศีกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- การอบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- STEM Education (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 1 มิถุนายน 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสแต็ก(Stack)ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- การเสวนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- STEM Education ระดับช่วงชั้นที่ 3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- STEM Education ระดับช่วงชั้นที่ 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ iPad เบื้องต้น (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ iPad เบื้องต้น (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- ระบบบริหารจัดการบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน การใช้บัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูระบบการบริหารจัดการ บัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ระดับ 2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ระดับ2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70ปี (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนกิจกรรมโรงเรียนแสนดี (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานฝ่ายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ บัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการใช้บัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยการศึกษาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยการศึกษาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- การใช้ i Tunes U ในการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- แนวทางในการเปิดหลักสูตร English Program (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- การจัดหลักสูตร และการวัดผล ประเมินผล ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม 2 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- การจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- อบรมหลักสูตรการเขียนแผนและใบงานต่างๆ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- ประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง นก (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง อาหารไทย (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หนังสือนิทาน" (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- การพับกระดาษ ORIGAMI (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง นิทาน (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สบู่" (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กระเป๋า" (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Homecoming Day 2016 (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สบู่ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิต "การปั่นจักรยานที่ถูกวิธี" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ซื้อขาย ค่าของเงิน" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- คณะกรรมการจัดงานโบว์ลิ่งกระชับมิตรสายสัมพันธ์ระดับชั้น (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการศึกษาภาพรวม และงานนิทรรศการสอน (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วย" (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องดนตรี" (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เครื่องดนตรี (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง จักรยาน (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำรวมมิตร" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เห็ดชุบแป้งทอด" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งนึ่งนมสดทรงเครื่อง" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยเชื้อม" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวผัดรวมมิตร" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำมะม่วง" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่แฟนซี" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งชุบแป้งทอด" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมไทย" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- แนวทางในการเปิดหลักสูตร English Program (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เงิน (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำมะม่วง" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บัวลอย" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมบริบาล ห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมบริบาล ห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สปาเก็ตตี้คาโบนาล่า" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "อาหารไทย" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะม่วง (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กระเป๋า (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- การจัดนิทรรศการโครงการ Project Approach เด็กปฐมวัย (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- การประชุมสัมมนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพมุ่งสู่นักเรียนแปดริ้วสุขภาพดี ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- การประชุมและสัมมนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- การประชุมและสัมมนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 21 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สอง) (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สาม) (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สี่) (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- จัดแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน (ม.4 - 6) (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- เสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 7 (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 6 (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" (ครั้งที่ 8) (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางการสัมผัส (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- Food and Hotel Thailand 2016 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- Food and Hotel Thailand 2016 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 9 (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 10 (วันที่ 13 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 11 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ : ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 12 (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและการโพสต์ข่าว/ภาพในระบบ SWIS (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและการโพสต์ข่าว/ภาพในระบบ SWIS (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- Total Academic Solutions 2016 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Structure test talk taking by cambridge (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Swift Playgrounds (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- การอบรม I PAD การใช้สื่อเทคโนโลยี (วันที่ 13 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics education in your school Grade7 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- Stem Robotic Education For In School Curriculum Advance (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics education in your school Grade7 (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- Stem Robotic Education For In School Curriculum Advance (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- อบรมเด็กไทยสายตาดี (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- พัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- การวางแผนธุรกิจร้านกาแฟ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ร่าง ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สัมมนาวิชาการสำหรับโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- โครงการอบรมวิชาการด้านเทคนิคการสอน (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- PW.Inter Primary English: Keys for boosting English skills in Thailand (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (วันที่ 12 ธ.ค. 2559)
- THAI CHINESE LANGUAGE TEACHERS TRAINING AT CIAU (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 1) (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ทุกระดับชั้น) (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 3) (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 2) (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- การดำเนินการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- คณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- การดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ EF เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 4) (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 5) (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- Teaching Techniques and Tip for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan 2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 6) (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 7) (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 8) (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 9) (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 10) (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Art Therapy) (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ (วันที่ 5 มี.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบเชิงวิเคราะห์ (วันที่ 5 มี.ค. 2560)
- การสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- อบรมการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- STEM ROBOTICS ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แนวทางการจัดการสอนการเปิดหลักสูตร English Program (EP) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "Infographic & Creative Design" (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Infographic & Creative Design" (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- STEM ROBOTIC EDUCATION (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- STEM ROBOTIC EDUCATION (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็ก (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็ก (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- การประชุมแก้ไขต้นฉบับตำรางกลางภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- การประชุมแก้ไขต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- โครงการแนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- ครูแนะแนว RSU5.0 : ประเทศไทยเข้มแข็ง (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ครูแนะแนว RSU5.0 : ประเทศไทยเข้มแข็ง (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- การรับรู้และการเข้าถึงงานยุติธรรมของประชาชน เสวนาหลักกฏหมาย "ความผิดเกี่ยวกับเพศ" และการพิจารณาคดี (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- สอนภาษาไทยให้สนุก ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- การศึกษาข้อมูล การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ พสพ. หลักสูตร 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม APP ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- การศึกษาข้อมูล การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ พสพ. หลักสูตร 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม APP ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ประจำปี 2560 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- TCAS (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานโภชนาการและงานติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแผงโซล่าเซล (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานโภชนาการและงานติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแผงโซล่าเซล (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- เทคนิคการสอน STEM สำหรับคณาจารย์ ในโครงการ EP MEP และ EIS (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- อบรมเทคนิคการสอนสำหรับคณาจารย์ในโครงการ EP MEP และ EIP (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- Food & Hotel THAILAND 2017 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- Food & Hotel THAILAND 2017 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- ประชาคมอาเซียนและประชาคมยุโรป (วันที่ 12 ก.ย. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- การจัดการแข่งขันวิชาการเอกชน (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- การก้าวข้ามความเป็นครู สู่ความเป็นโคช (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ในระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ในระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- งานนิเทศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- เบสิคบาริสต้า (การชงกาแฟ ขั้นพื้นฐาน) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- เบสิคบาริสต้า (การชงกาแฟ ขั้นพื้นฐาน) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- อบรมเบสิคบาริสต้า (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- การจัดทำสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- การปรับปรุงเนื่้อหาตำรากลางรายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- หลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้น สำหรับผู้สอน (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- การสร้างความรับรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียน (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- Bakery Style Orchid 2018 (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- เทคนิคการใช้ Facebook สำหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- มาตฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- มาตฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- โรงเรียนต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยี ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- โรงเรียนต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยี ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- การประชุมสัมมนาโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัยไต้หวัน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- KCG Corporation (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทไทย และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรีนยการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงการรับในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- เผยแพร่ความรู้กฏหมายโครงการ "วันรพี 61" (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- การประชุมจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรองรับ EEC (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ : การพัฒนาศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชารองรับระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admisson System) รุ่นที่ 1 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ : การพัฒนาศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชารองรับระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admisson System) รุ่นที่ 1 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ การประเมินโครงการโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินโครงการโรงเรียนเอกชน ต้นแบบ EEC (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ การประเมินโครงการโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินโครงการโรงเรียนเอกชน ต้นแบบ EEC (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- โครงการอบรมแนวทางการศึกษานานาชาติ "การศึกษานานาชาติ : ทางรอดของโรงเรียนเอกชน" (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- โครงการอบรมแนวทางการศึกษานานาชาติ "การศึกษานานาชาติ : ทางรอดของโรงเรียนเอกชน" (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- การพับโมเดล กระดาษ (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Thai University Central Admission System : TCAS) (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS) (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตราฐานระดับชาติ (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตราฐานระดับชาติ (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- นโยบายแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 Starting Afresh From Montfort Implementing 17 Sustainable Development Goal in Montfort Education (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainabie Development Goais in Montfort Education (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่น 2/2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- นโยบายแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 Starting Afresh From Montfort Implementing 17 Sustainable Development Goal in Montfort Education (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainabie Development Goais in Montfort Education (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่น 2/2561 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- การทำนักเรียนจบการศึกษา โปรแกรม APP (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การทำนักเรียนจบการศึกษา โปรแกรม APP (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศภูฎาน (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- The Preparing Learners for Success in the Wider World (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศภูฎาน (วันที่ 8 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการเรียนการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการเรียนการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตราฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ พ.ศ.2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ มาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดใน มาตราฐานศึกษาของชาติปีการศึกษา 2561การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ มาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดใน มาตราฐานศึกษาของชาติปีการศึกษา 2561การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและกสรประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 9 เม.ย. 2562)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 27 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 27 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนอกการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- หลักสูตรกีฬาสแต็คขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ประชุมกลุ่มการศึกษาเอกชน (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จับมือเซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- test (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- sdfasf (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- test (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 603.01 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.1 จัดทำห้อง Executive Function : EF (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.2 จัดทำและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการใช้พัฒนาทักษะสมอง 9 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ Executive Function : EF (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.4 จัดกิจกรรม Executive Function : EF ให้กับเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 3.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 602.01 โครงการ Happy Kids good development ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ที่มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กมาให้ความรู้ผู้ปกครอง และบุคลากรครู (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 3.1 ประเมินผลการจัดทำโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานบริจาค ครอบครัวชุมชนวรรณยิ่ง 1 และวรรณยิ่ง 2 ที่เดือดร้อน (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- กล่องปันสุข "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- บริจาค ครอบครัวชุมชนวรรณยิ่ง 1 และวรรณยิ่ง 2 ที่เดือดร้อน (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 603.01 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.1 จัดทำห้อง Executive Function : EF (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการใช้พัฒนาทักษะสมอง 9 ด้าน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ Executive Function : EF (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรม Executive Function : EF ให้กับเด็กปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 602.01 โครงการ Happy Kids good development ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ที่มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กมาให้ความรู้ผู้ปกครอง และบุคลากรครู (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการจัดทำโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.5 ดำเนินการตามแผนโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.1 กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (312.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.2 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (312.2) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.3 กิจกรรม STEAM Challenge (312.3) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน STEAM (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.5 ดำเนินการตามแผนโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (312.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (312.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรม STEAM Challenge (312.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน STEAM (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : -

โครงการ : 324 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep