กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา
- 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.2 จัดระบบการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้มี ประสิทธิภาพ 2.3 จัดให้มีการสอนเสริมนอกเวลา ตามนโยบายของ โรงเรียนและเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการ สอนเสริมนอกเวลา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep