กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา
- 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 2_58 (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ในหัวข้อ “ธรรมะในการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” (วันที่ 9 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.1.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรครูมี การจัดประชุมคณะกรรมการแผนกปกครองจัด อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรครูทุก ศาสนา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 401งานบริหารแผนกปกครอง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกปกครอง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep