กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2559

สิ้นสุด 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1)

-  กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรแผนกกิจกรรมด้วยการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1)
- 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.7.1 กำหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน โรงเรียนผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 13.2(1) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep