กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้

-รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรด้วยการจัดประชุมหัวหน้าระดับทุกวันจันทร์

-ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์องค์  ด้วยการรวบรวมข้อมูลส่งให้งานวารสารจัดพิมพ์เผยแพร่

-ความรวดเร็วในการแบ่งปันและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  โดยการนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน

-การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ด้วยการสรุป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้
- 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.8 การจัดการความรู้ TQA(ส.4.2ก.(3) วิธีการจัดการความรู้ขององค์องค์เพื่อให้บรรลุผลดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 406งานบริหารแผนกกิจกรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep