กำหนดการ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ตรวจสอบการบันทึกรายการจ่ายเช็คให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่าย พร้อมลงชื่อผู้ตรวจสอบในใบรายงานตรวจสอบรายการเช็ค ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ


แผนงาน : 208 งานตรวจสอบการเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep