กำหนดการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

-ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้นโดยหัวหน้าระดับปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
-จัดทำตารางการตรวจระเบียบขั้นพื้นฐาน
-จัดตารางการอบรมของหัวหน้าระดับชั้น
-จัดตารางการอบรมของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพบนักเรียน 2 ครั้ง/เดือน
-จัดตารางการโฮมรูมของแต่ละระดับชั้น
-จัดทำบันทึกพฤติกรรมนักเรียนและวิธีการแก้ไข
-ประสานงานผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการอบรมนักเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย "เรื่องการเตรียมตัวสอบปลายภาค" (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 403งานระเบียบวินัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระเบียบวินัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep