กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
14.00 - 16.00 เริ่มการประชุม

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสปราณี มูลแจ้

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน

-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้าง

-ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนทุกต้นเดือน และสัปดาห์ที่ 3 เพื่อติดตามงาน
-วางแผนปฏิบัติตามคู่มือนักเรียน เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน
- 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 3_58 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 4_58 (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 5_58 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- อวยพรวันเกิดหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ี 8_58 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 400งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep