กำหนดการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา รายการ
08.00 - - เริ่มทำความสะอาด

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสพวงทอง กุลละวณิชย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- การตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- ทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 8 ก.ค. 2558)
- งานสุขอนามัยดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 7 ส.ค. 2558)
- การเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กอนุบาล (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 รับการตรวจสุขภาพนักเรียนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ยิ้มสดใส เด็กแปดริ้วฟันดี" ประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep