กำหนดการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- เริ่มนิเทศการสอน Mr.Terio Jr. Macasling ครูสอน Social Studies ม.3/5  ห้องเรียน ม.3/5 ชั้น 6 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
--- เริ่มนิเทศการสอน มิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ม.2/4  ห้องเรียน ม.2/4 ชั้น 5 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
--- เริ่มนิเทศการสอน มิสอรอุษา ปทุมชัย ครูสอนวิทยาศาสตร์ ม.2/2  ห้องเรียน ม.2/2 ชั้น 5 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
12.00-15.00 เริ่มนิเทศการสอน มาสเตอร์วีรยุทธ วัชรพงษ์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ ม.3/6  ห้องเรียน ม.3/6 ชั้น 6 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นิเทศการสอนครู

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นิเทศการสอนครู
- นิเทศการสอนครู (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การนิเทศการสอนมิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล และมาสเตอร์สิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- นิเทศการสอนครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การนิเทศครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) (วันที่ 10 ก.ค. 2558)
- นิเทศการสอนจากผู้ประเมินภายนอกและภายใน มิสน้ำฝน คงแสนคำ รายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูช่วงชั้นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 22 ส.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครุ ม.ต้น โดยมิสสุพัตรา หัวหน้างานนิเทศ ในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นิเทศมิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสอุมาทิพย์ วรพิพัฒน์ (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสเกษรา เกิดมงคล (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศมิสพูนทรัพย์ รักษาสุข (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- นิเทศการสอนมิส สุภัสสร บำรุงทรัพย์ และ มาสเตอร์ วีรยุทธ วัชรพงษ์ (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- นิเทศการสอน มิสปูรดา จี๊ดนาเกลือ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- นิเทศมิส กัลยาณี จันทร์เทศ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด นิเทศการสอนครู (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 305 งานนิเทศการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep