กำหนดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ประชุมครูทุกกลุ่มสาระฯ ดังนี้ั  
08.30-09.20 ครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
09.30-10.20 ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
10.10-11.10 ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
12.00-12.50 ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
12.55-13.45 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  
14.00-14.50 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุม


แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep