กำหนดการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม

สถานที่ ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 เริ่มฝึกทักษะ  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep