กำหนดการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ

สถานที่ ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-11.00 เริ่มกิจกรรม  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep