กำหนดการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการสำรวจสภาวะช่องปาก โรงพยาบาลพุทธโสธร

สถานที่ ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-15.00 เริ่มการตรวจ  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง


แผนงาน : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep