กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2558

การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
13.00 - - เริ่มการประชุม

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายปฐมวัยพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาตอนต้น พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- รองผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 24 พ.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับชั้้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำวันศุกร์ต้นเดือน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- หัวหน้าแผนกกิจกรรม พบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- คณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบหนังสือนิทานให้กับนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- การเตรียมงานและฝึกซ้อมใหญ่การแสดงงานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- คณะครูฝ่ายปฐมวัย จัดบอร์ดเกี่ยวกับวันตรุษจีน (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- การประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- ประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- การประชุมคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ( Saint Louis Summer Course ) ประจำปี 2559 ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 มี.ค. 2559)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2559)

แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep