กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2558

วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.10-10.00 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน ม.ณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า  ห้องเรียน ม.4/3
10.20-11.10 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสน้ำฝน คงแสนคำ  ห้องเรียน ม.4/4
12.00-12.50 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสธนิดา โกสิตานนท์  ห้องเรียน ม.3/1
12.50-13.40 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน มิสเพ็ญประภา จั่นแค้น  ห้องเรียน ม.4/5
14.50-15.40 วิทยากรภายนอกเริ่มสังเกตการณ์สอน ม.วิทยา คำพวง  ห้องเรียน ม.3/1
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมครูผู้สอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

อบรมครูผู้สอน
- อบรมครูผู้สอน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- การเรียนของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ วันแรก (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันแรก) (วันที่ 19 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันที่สอง) (วันที่ 20 ส.ค. 2558)
- วิทยากรภายนอกเข้ามาสังเกตการครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ส.ค. 2558)
- การอบรมครูชาวต่างชาติ เรื่อง การเขียนแผนการสอนเทคนิคและการใช้สื่อ (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหัวข้อ "Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด อบรมครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 310 งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep