กำหนดการ

วันที่ 7 กันยายน 2558

นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ห้า)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.45-07.15 ฝึกซ้อม  
17.00-19.00 ฝึกซ้อม  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

-ฝึกซ้อมนักกีฬา

-จัดกีฬา SLC  GAMES
-จัดกรีฑาสีปี 2558-จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูเซนต์หลุยส์

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
- 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- การเข้าสีของนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 16 มิ.ย. 2558)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเซนต์หลุยส์เกมส์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันแรก) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สอง) (วันที่ 30 มิ.ย. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สาม) (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่สี่) (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- การแข่งขันกีฬาห้องเรียน (วันที่ห้า) (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันแรก) (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สอง) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สาม) (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันที่สี่) (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- คุณครู และนักเรียนเข้าสีเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมกรีฑาสี (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันแรก) (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สอง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สาม) (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สี่) (วันที่ 4 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ห้า) (วันที่ 7 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่หก) (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เจ็ด) (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่แปด) (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่เก้า) (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบ) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสอง) (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสาม) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบสี่) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบห้า) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันสิบหก) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเจ็ด) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบแปด) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่สิบเก้า) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบ) (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบเอ็ด (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี เข้าค่ายฝึกซ้อม (วันที่ยี่สิบสอง) (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- คณะครูฝึกซ้อมกีฬา เพื่อเตรียมตัวแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด 2.2.1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 411งานกีฬา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep