กำหนดการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1

สถานที่ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.20 ลงทะเบียน / รับเอกสาร  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
08.20-08.30 วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา  
08.30-08.40 ผู้อำนวยการโรงเรียนนำสวดภาวนา / กล่าวเปิดการอบรมและให้แนวนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต  
08.40-10.30 - กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
 
10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 - สรุปภาพรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ฯ จะต้องศึกษา / รวบรวม / วิเคราะห์ / สรุปประมวลผล เพื่อเป็นสารสนเทศในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ระยะ 6 ปี
- สรุปประเด็นสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
-สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561
 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 -สรุปประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวง ฯ
-สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ / ม.สมศ. / สพฐ./ BSG และมาตรฐาน สมศ. รอบสี่
-ทิศทาง / แนวโน้มการจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21 / มาตรฐานสากล
 
14.30-14.45 รับประทานอาหารว่าง  
14.45-16.30 - การวางแผนกำหนดหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ / ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล / รวบรวม / วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลเพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 6 ปี
- สวดภาวนา / ปิดการอบรม
 
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)

แผนงาน : 101 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep