กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558

โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา รายการ
08.30 - 15.30 เริ่มการเรียนการสอน

สถานที่:ฝ่ายปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสวัชรี เกิดท่าไม้

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- การประชุมครูผู้สอนโครงการเรียนเสริม Day Care ในวันที่ 16 กันยายน 2558 (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- โครงการเรียนเสริมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ และนอกเวลา ของฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 602 งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep