กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2558

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เวลา รายการ
8.00 - 16.30

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสอนุสรา บุญฐิติรณกร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 25 พ.ค. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558" (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep