กำหนดการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2558

มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกาาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การศึกษาดูงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ผู้ช่วยวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- คณะกรรมการงานวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกประถมปลาย และคณะครู เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การจัดการศึกาาเพื่อการมีงานทำ" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด การศึกษาดูงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep