กำหนดการ

วันที่ 19 มกราคม 2559

กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 เริ่มกิจกรรม  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ


แผนงาน : 605 งานสื่อการเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep