กำหนดการ

วันที่ 23 มกราคม 2559

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559

สถานที่ ณ วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559


แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep