กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2559

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2559

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.30-- เริ่มกิจกรรม  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้


แผนงาน : 609 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep