กำหนดการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

การตรวจระเบียบของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-08.30 เริ่มการตรวจ  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้


แผนงาน : 608 โครงการระเบียบวินัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep