กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-08.30 ภราดา ดร. อาจิณ เต่งตระกูล กล่าวให้ข้อคิด และกล่าวเปิดงาน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
09.00-10.30 การวิเคราะห์นโยบาย พันธกิจเป้าหมาย SOAR ผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนต่อโรงเรียนเซนต์หลุย์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
10.30-12.00 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การจัดทำแผนการสอน และเขียนคำอธิบายรายวิชา เทคนิคการสอน และการนำเทคนิคสู่แผนการสอน การวัดและประเมินผล  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13.00-13.30 การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาสู่อาเซียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13.30-16.00 แยกดำเนินการจัดทำแผนการสอนตามกลุ่มสาระฯ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรมหลักสูตร


แผนงาน : 302 จัดทำหลักสูตร

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep