กำหนดการ

วันที่ 5 เมษายน 2559

ฝ่ายปฐมวัย เข้ารับสื่อการเล่น "เล่นล้อมรัก" เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-10.30 เข้ารับสื่อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep