กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
13.00 - 16.00

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสอนุสรา บุญฐิติรณกร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- สำรวจรายชื่อฉีดวัคซีนโรคคอตีบ (วันที่ 0 543)
- คัดกรองโรคติดต่อไม่เรื้อรังในนักเรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป (วันที่ 0 543)
- 5.ประสานงานกลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศการสมรรถภาพทางกาย ป1.-ม6 (1.2.1) 5.1 ประสานงานร่วมมือกับกลุ่มสาระเพื่อจัดทำ โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาผู้เรียนไม่สมส่วน เช่นโครงการวัยใสหุ่นสวย (1.2.2) (วันที่ 0 543)
- 5.ประสานงานกลุ่มสาระ เพื่อรวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศการสมรรถภาพทางกาย ป1.-ม6 (1.2.1) 5.1 ประสานงานร่วมมือกับกลุ่มสาระเพื่อจัดทำ โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาผู้เรียนไม่สมส่วน เช่นโครงการวัยใสหุ่นสวย (1.2.2) (วันที่ 0 543)
- 3.1 รวบรวมสมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 3.2 รวบรวมแบบติดตามนักเรียนที่ไม่สมส่วน 3.3 รวบรวมแบบติดตามประเมินโครงการ 3.4 รวบรวมแบบการใช้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแต่ ละกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 3.1 รวบรวมสมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียน 3.2 รวบรวมแบบติดตามนักเรียนที่ไม่สมส่วน 3.3 รวบรวมแบบติดตามประเมินโครงการ 3.4 รวบรวมแบบการใช้บริการหน่วยปฐมพยาบาลแต่ ละกิจกรรม3.5รวบรวมผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง (วันที่ 0 543)
- 4.1 สรุปผลการดำเนินงาน 4.2 จัดทำรูปเล่ม 4.3 นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาในการดำเนินงานปี ต่อไป (วันที่ 0 543)
- test (วันที่ 0 543)
- งานสุขอนามัย (วันที่ 0 543)
- สอบวันแรก (วันที่ 0 543)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 0 543)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 0 543)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 0 543)
- จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- 1.3.จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 2 ก.พ. 2544)
- ตรวจฟันเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2 มี.ค. 2547)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 2 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 3 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 4 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 5 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 6 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 7 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 10 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 11 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 12 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 13 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 14 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 15 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 16 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการสอนตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 18 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 19 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 20 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 22 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 23 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 24 เม.ย. 2557)
- ตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 24 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 25 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 26 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 27 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 28 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 29 เม.ย. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ประเมินผล FSG,FSGST,O-NET (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักเรียนศึกษาดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ชมรม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- วันมหาธีรราชเจ้า (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ผลการแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- เชิญเป็นวิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- การประกาศผลสอบ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- นักเรียนศึกษา ดูงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 2 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 3 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 4 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 5 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 6 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 7 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- กำหนดการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิตเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน (วันที่ 9 พ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- สัมมนาเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 18 พ.ค. 2557)
- อบรมการใช้งานเครื่อง Tablet สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรักการอ่าน (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Meeting แฟนพันธุ์แท้ครอสติชภิญญ์ (วันที่ 31 พ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 7 มิ.ย. 2557)
- อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (วันที่ 9 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มิ.ย. 2557)
- โครงการอบรมมารยาทไทย (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมธุรกิจสร้างสรรค์กับการอาหารสร้างอาชีพ (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 25 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอัมสัมชัญหลักสุตรภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ICamp for teaching and learning in the 21st Century Classroom. (วันที่ 28 มิ.ย. 2557)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 12/2557 (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2557 (วันที่ 30 มิ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ KCC (วันที่ 5 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางรายวิชา Social (วันที่ 19 ก.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ (วันที่ 25 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานประกันคุณภาพ (วันที่ 27 ก.ค. 2557)
- อบรม I-camp (วันที่ 27 ก.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ/หลักสูตร EP/การวัดและประเมินผล (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Near Pod (วันที่ 2 ส.ค. 2557)
- อบรมครูพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอล (วันที่ 3 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ ชวนคุณครูใช้หนังสือสาระท้องถิ่น (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 9 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- การอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดและการสื่อสารครูภาษาไทย (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสาร (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 23 ส.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดและการสื่อสารครูภาษาไทย (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสาร (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน "การจัดการลดภาวะเด็กอ้วนในวัยเรียน ปี 2557" (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- สัมมนาและชมการสาธิตการทำเบเกอรี่ (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- การเขียนการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานหน้าเดียว (วันที่ 31 ส.ค. 2557)
- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ปี 2557 (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็ก ปี 2557 (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ก.ย. 2557)
- อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- ศึกษาดูงาน Food & Hotel Thailand 2014 (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2557)
- อบรม How to be a pro photographer (วันที่ 14 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z test (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็ก Gen Z (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ก.ย. 2557)
- ดูงาน "เอนฟา เบรน เอ็กซ์โป 360 ํ จีเนียส" (วันที่ 21 ก.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 28 ก.ย. 2557)
- อบรมแก้ไขตำรากลางทุกรายวิชา (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- อบรม Apple s Leadership (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- การสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- การสัมมนาคณะภราดาและคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" (วันที่ 3 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 ต.ค. 2557)
- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SWIS (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การประชุมสัมมนากรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ร่วมบริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- test (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- test (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 9 ต.ค. 2557)
- การพัฒนาระบบงานวิชาการและหลักสูตร EIP (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- การปฏิบัติธรรมในโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 11 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 12 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 13 ต.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม "กิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาและวรรณคดีไทยสู่อาเซียน" (วันที่ 17 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันแรก) (วันที่ 17 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่สอง) (วันที่ 18 ต.ค. 2557)
- กำหนดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ต.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Information and Communication Technology (ICT) -Pedagogy (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- อบรมหัวข้อ Information and Communication Technology (ICT) -Pedagogy (วันที่ 22 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 22 ต.ค. 2557)
- อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และสานสัมพันธ์สามัคคีบุคลากร (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "การใช้ชีวิต" โดยอิหม่ามสินนำใจ อิหม่ามประจำมัสยินกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2557 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันแรก) (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนภาคสนาม (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ร.ร.เอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- คุณครูเข้ารับรางวัลจากการประกวดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนตุลาคม (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมครู ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินของโรงเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- การฝึกซ้อมกีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- ทุนยอห์น แมรี่ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับชั้น ป.1-ม.6 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- คณะภราดาและคณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- หยุดเรียน เนื่องในวันแห่นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ประจำปี 2557 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- การใช้สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนของคุณครูฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ต้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ต้อนรับ Bro. John Kallarackal อัคราธิการ (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6, ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 (โควตา) (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย รับฟังการแนะนำหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมวันลอยกระทง (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันที่สอง) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาคณิตศาสตร์ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ประชุมครูแยกตามช่วงชั้น, ครูสนับสนุนการสอน และครูเจ้าหน้าที่ (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันแรก) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนศึกษาดูงาน IT Ladkrabang Open House 2014 (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- พิธีมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- พิธีมิสซาโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอง) (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้้น ป.4 (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- การจัดทำหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมติวในโครงการ Click for U ระเบิดความรู้ สู่มหาวิทยาลัย Season 4 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ที่ไดัรับทุนยอห์น แมรี่ (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- การประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปรายการ ฮีโร่เมืองฉะ ของ BCC Channel (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- ร่วมงาน Open House สถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เยี่ยมชมและรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- การฝึกซ้อมกรีฑาสี ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นำนักเรียนดูสถานที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันแรก) (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติววิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมเวทีศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึึกษา (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- เกาะกระแสโลกาภิวัฒน์ อาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่สอง) (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Walk Rally @ไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (วันที่ 16 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมอบรม Classroom Management in the 21st Century for Developing Learner (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติวหลักสูตร Gat วิชาภาษาไทยคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนร่วมกิจกรรม Morning Program (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกีฬาประเภทลานนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งแรก (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ เซนต์หลุยส์เกมส์ ” ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันแรก) (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ เซนต์หลุยส์เกมส์ ” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี “เซนต์หลุยส์เกมส์” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- กำหนดการงาน Thank you Party (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- สัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- สัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- การแข่งขันกรีฑาสีเซนต์หลุยส์เกมส์ ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับประถมศึกษา) (วันที่ 22 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- กำหนดการงานถนนเด็กเดิน (วันที่ 23 พ.ย. 2557)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประหยัด..อดออม วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 เข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีงานคอนเสิร์ตแด่น้องด้วยดวงใจ "คอนเสิร์ต แสตมป์" (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- การนิเทศการสอนของมิสอรอุษา ปทุมชัย ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ ม.นที ศรีสมัย ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- นักเรียน ป.1-ป.3 รับซูเปอร์จิ๋วแมกกาซีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557 (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันแรก) (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2557 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (รอบภายใน) (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันแรก (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม BU Creative Open ครั้งที่ 6 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- ประชุมครู ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่สอง (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- ทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 29 พ.ย. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ “ Marine Science Camp ” ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันสุดท้าย (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน Gifted) ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- การใช้ซอฟแวร์กรอกข้อมูลรายงานผลการเรียน (GPA) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมสร้างสรรค์แบบร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (เนื่องในวันพ่อ) (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- อบรมโปรแกรม GPA และ GPAX สำหรับโรงเรียนเอกชน (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6 ติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการวันพ่อ ระดับชั้น ม.4-ม.6 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- มิสซาวันศุกร์ต้นเดือนและวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนและวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2557 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- ตกแต่งห้องธุรการเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันแรก) (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- คณะครูระดับประถมศึกษาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สาม) (วันที่ 6 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่สี่) (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันแรก (วันที่ 7 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันที่ห้า) (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนว ในหัวข้อ "เลือกอย่างไร...ที่ใช่เรา" (วันแรก) (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันที่สอง (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.5 (Gifted) เยี่ยมชมและดูงานศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก และตันแลนด์ อิชิตัน แฟคทอรี่ (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คณะครู และนักเรียน เข้าฟังการเสวนาอาเซียนหัวข้อ “Education in the ASEAN for the new generation” (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คณะครู นักเรียนร่วมงาน English Day (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอกชนสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- คุณครูเข้าร่วมงานแถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ Pre-Admission (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- มิสพวงทองเป็นวิทยากรไปร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมลูกเสือ วันสุดท้าย (วันที่ 9 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันแรก) (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบฝึกการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนว PISA (วันสุดท้าย) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันแรก) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการงานเทิดทูนพระคุณพ่อ สานต่อการกีฬา ประจำปี 2557 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- ครูประชุม และร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนธันวาคม (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ติววิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันแรก) (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- รับเสด็จพระกุมารเยซู (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันที่สอง) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ประเมินติดตามการพัฒนา / แก้ไขการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2556 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาค (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- กิจกรรมพฤหัสของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- คณะครูจาก Fudan University พบผู้อำนวยการ และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานและบุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ปี 2557 (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบกลางภาค 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สอบวันแรก (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- สอบวันแรก (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบกลางภาค 2/2557 (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันแรก) (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- อบรมมาตรฐานความรุ้สำหรับครูและอาจารย์ไทยที่สอนภาษาจีน (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- การจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2558 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สอง (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันที่สี่) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- นักเรียน ม.6 ติว วิชาเคมี และวิชาสังคม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- งานห้องสมุดรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับมาตรฐาน เล่มที่ 38 และฉบับเสริม เล่ม 20 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- สอบวันที่สาม (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าค่าย E-CAMP 2014 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- กำหนดการงาน “ เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2014 ” (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากรครูเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- สอบวันสุดท้าย (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 ธ.ค. 2557)
- นิเทศการสอน มิสโสภา ธีร์จิรัญญ์ (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 5 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 6 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน ครูช่วงชั้นที่ 3 (วันแรก) (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 3 (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 7 ม.ค. 2558)
- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.3 เข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2557 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน ครูช่วงชั้นที่ 3 (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศึกษาต่อแพทยศาสตร์ในประเทศจีนและรัสเซีย (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 สอบ FSG, FSGST (วันแรก) (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันแรก) (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- การประเมินผลการสอบโอเน็ต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสาม) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 สอบ FSG, FSGST (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2557 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- การประชุมหัวหน้างาน/กลุ่มสารฯ เรื่องการวางแผนงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 13 ม.ค. 2558)
- คณะครูศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ (วันแรก) (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Rosetta ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.5และ ม.6 รับการติว PAT วิชาภาษาจีน ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2557 จัดโดย scb (วันที่ 14 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันแรก) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว วิชาหลัก O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- กำหนดการพิธีมิสซาวันครูและทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2558 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2558 (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษาฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- ทบทวนระบบประกันคุณภาพภายใน และการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันที่สอง) (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 (วันที่ 16 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายจันท์เรียนรู้ คู่วิถีการงานฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันแรก) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning (AL) (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 18 ม.ค. 2558)
- ตรวจสายตานักเรียนชั้น ป1-ม6 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิ - สวดมนต์ ก่อนนอน (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.2 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก) (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.3 ห้องเรียน Gifted ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- นักเรียนร่วมงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.3-ป.4 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง) (วันที่ 20 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนชมรม (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สาม) (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน มิสอรพรรณ ประภาศิริสุลี (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 รับการติว 5 วิชาหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สี่) (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2557 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- การเยี่ยมค่ายนักเรียนฝึกวิชาทหาร ปี 3 (วันที่ 22 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Donmuang Go Championship 2015 (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.2 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอน มิสพวงทอง วงศ์พลับ (วันที่ 23 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันแรก) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันแรก) (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- คณะครูเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูแสนดี ประจำปี 2558 (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี Chem Challenge ครั้งที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 24 ม.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557(วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันที่สอง) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- กำหกำหนดการ ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 35 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันแรก) (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.4 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2557, ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET (วันที่ 26 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 รับการตรวจวัดสายตา (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 27 มกราคม 2558 (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นิเทศการสอนครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 27 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันแรก) (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- บุคลากร ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจสายตา (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 ติววิชาหลัก O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่สอง) (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2557 (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 29 ม.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมกราคม (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- การตรวจประเมินห้องเรียนของระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.3 สอบ Pre- O-NET (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- อบรมโครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.3 สอบ Pre- O-NET (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 8/2557 (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- นักเรียน ม.6 ติววิชาชีวิวิทยา และวิชาวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ม.ค. 2558)
- กำหนดการงาน SLC HOMECOMING DAY 2014 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 31 ม.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เข้าร่วมการสอบ O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- การตรวจระเบียบวินัยของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ซ้อมรับเกียรติบัตร (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- นิเทศการสอน มิสยุพาพันธ์ โคตรพัฒน์ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ตรวจระเบียบการเดินแถวของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- การจัดงานวันการศึกษาเอกชนและรับฟังคำชี้แจงการสอบโอเน็ต (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการนิทรรศการสัญจร "Sex วัยรุ่น...เลือกได้" (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- โครงการนิทรรศการสัญจร SEX วัยรุ่น...เลือกได้ (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และบริษัทไวซ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านคณะแพทย์ฯ ในวันท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ป.3-ป.6 เข้าร่วมทดสอบฯ ตามนโยบาย ปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันที่ 4 ก.พ. 2558)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สีเขียว (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ม.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.1 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.2 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส นักเรียนระดับชั้น ป.3 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 5 ก.พ. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และปิดปีการศึกษา 2557 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์และปิดปีการศึกษา 2557 (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมาสเตอร์จิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 ติว O-NET วิชาสังคมศึกษา(เพิ่มเติม) (วันที่ 6 ก.พ. 2558)
- คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 สอบ O-NET (วันแรก) (วันที่ 7 ก.พ. 2558)
- นักเรียนเเข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.6 สอบ O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 8 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 9 ก.พ. 2558)
- คณะครูรับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น และครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่9/2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 10 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 11 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.5 รับการฝึกภาคสนาม ชั้นปีที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ก.พ. 2558)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- คุณครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ตรี โท เอก จากภาคี 5 เครือข่าย (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- งานราตรีเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย - ประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบแข่งขันคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าโครงการ Asian Science Camp 2015 รอบที่ 1 (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมมาตรฐานความรู้สำหรับครูและอาจารย์สอนภาษาจีน หัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมจีนและความรู้เรื่องจีน" (วันที่ 14 ก.พ. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2557 (นอกตาราง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสอง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- การประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอนคุณครูกลุ่มสาระศิลปะ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 17 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ รางวัลสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ผ่านรอบแรก (วันที่ 18 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสสุภัสสร บำรุงทรัพย์ สอนเรื่อง Ecosystem วิชา Science (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย ปี 2558 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย ครูผู้สอนนิเทศครูผู้สอน ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- นักเรียน ม.4,5 สายวิทย์ ฟังการแนะแนว "การเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์" (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสฤทัยทิพย์ ฉันวิจิตร สอนเรื่อง การพยากรณ์อากาศและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก วิชา วิทยาศาสตร์ (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- งานห้องสมุดมอบรางวัลยอดนักอ่าน และรางวัลบรรณารักษ์อาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 ก.พ. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมปฐมนิเทศครูที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ณ The Language School เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- ทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 21 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- การนิเทศการสอน ของมิสกัลยาณี จันทน์เทศ สอนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง วิชา วิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ภราดาเศกสรร สกลธวัฒน์ และมิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- การประเมินผลการสอบข้อสอบกลางระดับชาติ (NT) และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ฉะเชิงเทรา (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- test (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ซ้อมรับเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันฯ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการผ้าป่าการศึกษา (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- กำหนดการเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ 5 กลุ่มสาระฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- มิสสุพัตรา แก้วแสนสุข มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- มิสสาวิตรี แขกเทศ มอบเกียรติบัติและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แข่งขันภายใน-นอก ด้านวิชาการ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- คณะครูร่วมงานสถาปนาสมาคมนักข่าวฯ และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- ประชุมครู ครั้งที่ 9/2557 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 27 ก.พ. 2558)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- นักเรียนสอบเทควันโดเลื่อนสาย (วันที่ 28 ก.พ. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบแข่งขันชิงแชมปคณิตศาสตร์ AMC ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- คณะครูศึกษาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 8 สัปดาห์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่1-3 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบปลายภาค 2/2557 (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- นายนฤรงค์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ และด.ช.ปฐมพร สุวัฒนากุลกิจ ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 15,21 มีนาคม 2558 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "ยิ้มสดใสเด็กแปดริ้วฟันดี" ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันแรก) (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนมีนาคม (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาองค์กรเชิงบวกแบบสมองรอบด้านเพื่อการศึกษาเปลี่ยนแปลง (Whole-Brain Based Organization Development for Transformative Education (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คุณครูศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คุณครูศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ The Language School เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันที่สอง) (วันที่ 7 มี.ค. 2558)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันที่สาม) (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- การประกวดสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- คณะครูอบรมหัวข้อ กิจกรรมด้านความเป็นผู้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมด้านความเป็นผุ้นำและการเรียนรู้ของ Apple (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมอบรม Intel Teach Essential Course Training (Phase I&Phase II) (วันสุดท้าย) (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสี่) (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" (วันแรก) (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- นักเรียน ม.4 - ม.5 ห้อง Gifted ชมละครและเสวนา "วัยรุ่น ไวรัส วัยเลิฟ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- test (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้" (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่พบบ่อย (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- คณะครูระดับการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรที่ 4 การเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสุตรการศึกษาปฐมวัยฉบับใหม่ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันแรก) (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่สอง) (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันที่สาม) (วันที่ 19 มี.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าค่ายผู้นำ วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 38 (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและการสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันแรก) (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สอง) (วันที่ 24 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สาม) (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สี่) (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ห้า) (วันที่ 27 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่หก) (วันที่ 28 มี.ค. 2558)
- กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 28 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่เจ็ด) (วันที่ 29 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่แปด) (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- เครื่องแขวนไทย เครื่องแขวนประยุกต์ (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมโครงการ Cambridge Young Learners English Course วันแรก (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- นักเรียนชั้น อ.1- ม.6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน 2558 วันแรก (วันที่ 30 มี.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 2 (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่เก้า) (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบ) (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเอ็ด) (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- กำหนดการเทิดเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และซุ้มประตูทางเข้า อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสอง) (วันที่ 3 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสาม) (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการเรียนการจัดทำข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- กิจกรรมอวยพรวันเกิดครูเดือนเมษายน (วันที่ 4 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบสี่) (วันที่ 5 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบห้า) (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- คณะครูร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 6 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบหก) (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- การฝึกทักษะการเป็นผู้นำของผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2558 (วันที่ 7 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเจ็ด) (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 8 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบแปด) (วันที่ 9 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สิบเก้า) (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- งาน"สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์" (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบ) (วันที่ 11 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเอ็ด) (วันที่ 12 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสอง) (วันที่ 13 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสาม) (วันที่ 14 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบสี่) (วันที่ 15 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบห้า) (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันแรก) (วันที่ 16 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบหก) (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันที่สอง) (วันที่ 17 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเจ็ด) (วันที่ 18 เม.ย. 2558)
- คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2557 (วันสุดท้าย) (วันที่ 18 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบแปด) (วันที่ 19 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่ยี่สิบเก้า) (วันที่ 20 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบ) (วันที่ 21 เม.ย. 2558)
- การตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 21 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบเอ็ด) (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสอง) (วันที่ 23 เม.ย. 2558)
- คุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันแรก) (วันที่ 23 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสาม) (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันที่สอง) (วันที่ 24 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบสี่) (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- คุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบห้า) (วันที่ 26 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบหก) (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการสอนเสริม (วันที่ 27 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบเจ็ด) (วันที่ 28 เม.ย. 2558)
- การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ปรึกษาและร่วมวางแผนในโครงการจัดทำเบเกอรี่ของโรงเรียน (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันที่สามสิบแปด) (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- ค่ายพัฒนาตนเองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (วันที่ 29 เม.ย. 2558)
- คุณครูเข้าร่วมอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- กำหนดการพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- งาน “พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 1.1.แต่งตั้งคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4.1สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 2.4. จัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- 1.4.พิจารณาอนุมัติ ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 3 พ.ค. 2558)
- 2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 2.5. เสนอใช้การทำหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณา อนุมัติใช้หลักสูตร (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 11 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- คัดเลือกบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ส่งบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 คน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 1.5.ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2558)
- 3.1.ตรวจสอบติดตามการใช้หลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2.ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานหลักสูตรที่ยังไม่ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3.จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4.ประเมินหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5.ประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้ปกครองและชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลหลักสูตรปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4. 2 รายงานผลการใช้หลักสูตรฝ่ายปฐมวัยเพื่อนำ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2.ประชุมวางแผน ประสานงาน ชี้แจง การดำเนินงาน หลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2.ประชุมคณะกรรมการงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากร ประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่บุคลากรประจำห้องประจำปีการศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ให้ครูดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อประชุม/ชี้แจ้งครูเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 ประสานกับงานหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3ให้ครูออกแบบ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความคุ้มค่า (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 ให้ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5ให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนจัดกิจกรรมให้ครูนำไปพัฒนาส่งเสริมเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้น ตอนใดบ้าง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1.ประเมินผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในขั้นตอนใดให้หาสาเหตุและแก้ไข (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2.สรุปผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนออนุมัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเอกสารการประเมินผล / พัฒนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 วางแผนการติดตามงานอย่างเป็นระยะ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.22.วัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3.จัดทำสมุดรายงานประจำตัวเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4.จัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมินต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดและประเมินผล (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน รายบุคคลและภาพรวมของเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 จัดทำคำสั่งงานนิเทศและมอบหมายงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 ออกแบบเครื่องมือวัด / เกณฑ์การนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 เพื่อให้ครูเข้าใจ ปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 แผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 กำกับ / วางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 จัดทำเครื่องมือประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 ประเมินผลการนิเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.5 ประเมินผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวม (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.3 นำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 2.วางแผนการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4.สำรวจความต้องการในการชื่อและวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 .ดำเนินการให้ครูฝ่ายปฐมวัยจัดทำสื่อ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2จัดซื้อสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ในห้องเรียน 26 ห้อง (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ตรวจสอบและติดตามบันทึกการยืมสื่อของครูและเด็กฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2ประเมินคุณภาพของสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3 ประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4 สรุปผลการประเมินการใช้สื่อการจัดประสบการณ์ของครูฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1ให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร การบริการการติดตามตรวจสอบการบริหารการติดตามตรวจสอบการบริหาร (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.4 จัดทำเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1. วางแผน คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.1 ออกแบบเอกสารการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.2 ติดตามการดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.3ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 3.4ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โครงการแผนงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 4.2รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.1 วางแผนให้สถานศึกษาจัดสิ่งที่จำเป็น เอื้อประโยชน์อำนวยความสะดวง ต่อการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.3 ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/แผนงานหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.4 พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.5 สร้างความสัมพันธ์ต่อชุมชน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งที่จำเป็น จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.7 กิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 2.8 จัดทำสารสนเทศของฝ่ายและหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- 1.1 เสนองานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอโครงการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ติดตามผลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมรณรงค์การปกครองระบอบประชาธิปไตย (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อเขตพื้นที่ฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติเบิกงบประมาณ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ดำเนินการฝึกซ้อมและแสดงในโอกาสต่าง ๆ และส่งประกวดวงโยธวาฑิต (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.2 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.3 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.4 วางแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 ประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1.5 ประชุมคณะกรรมการ และมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ดูแลปฐมพยาบาล/ครู/พนักงาน/นักเรียน 1.2 วางแผนเวลาการให้บริการห้องพยาบาล 1.3 สำรวจอุปกรณ์-ยา-วัสดุที่ใช้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 1. ดูแลปฐมพยาบาล/ครู/พนักงาน/นักเรียน 1.2 วางแผนเวลาการให้บริการห้องพยาบาล 1.3 สำรวจอุปกรณ์-ยา-วัสดุที่ใช้ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- 2. ดูแลงานวัคซีน ตรวจสุขภาพ นักเรียน 2.1 จัดทำแผนปฎิทิน ตามโครงการ 2.2ประสานงานกับโรงพยาบาลให้เด็กนักเรียน ได้รับวัคซีน ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 2.3 ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- เสนอโครงการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขออนุญาตเขตพื้นที่ในการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ์ ณ วัดสุนีย์ จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้เขตพื้นที่ฯ รับทราบผลการดำเนินงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 19 พ.ค.2558 (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- 2.1.วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.2 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.3 วางแผนงานส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.5.วางแผนงานกีฬาเอกชน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.6 วางแผนงานอุปกรณ์กีฬา (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.7.ประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 2.8.รายงานผลการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 3.1 ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 3.2 ประเมินผลงานและโครงการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- 4.1 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- การประชุมคุณครูสอนเสริมวันเสาร์ของฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- โครงการเรียนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 26 พ.ค. 2558)
- การหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียนฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันทักษะวิชาการฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- ประชุมคุณครูฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 28 พ.ค.2558 (วันที่ 28 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 30 พ.ค. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 31 พ.ค. 2558)
- การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษยามเช้าของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันแรก) (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- การประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 6 มิ.ย. 2558)
- จัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2558)
- การทำความสะอาดห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- 4.งานส่งเสริมคุณภาพสุขอนามัย 4.1 จัดทำโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4.2 จัดทำโครงการเด็กไทยทำได้ 4.3 จัดโครงการควบคุมไข้เลือดออก 4.4 การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง กับงานสุขอนามัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- 3.งานเอกสารสุขอนามัย 3.1 ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ในการ รวบรวมข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง ของนักเรียนครูและ พนักงาน 3.2 จัดทำรายงานการใช้ห้องพยาบาลประจำเดือน 3.3 จัดทำสถิติการใช้ห้องพยาบาลของครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมพฤหัสหรรษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- การประชุมครูระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรม 6 หลักของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- การเรียนภาษาอังกฤษของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 -3 ในโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- ฉีดวัคซีนประจำปี 2558 (วันที่ 18 มิ.ย. 2558)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์มาคิดให้ WORK ตอน SEVEN WONDERS เจ็ดมหัศจรรย์สาระการเรียนรู้ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- อบรมตำรากลางของมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การอบรม "Garageband" (วันที่ 19 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 20 มิ.ย. 2558)
- กิจกรรมหนูน้อยนักออมระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2558)
- โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- อบรมมาตรฐานของมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- ร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน / งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 26 มิ.ย. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- อบรมความรู้เรื่อง มือ เท้า ปาก ให้กับครู และนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.3 (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 2 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (วันที่ 3 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moodle (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 4 ก.ค. 2558)
- การประชุมการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 7 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 9 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- การจัดทำมาตรฐานครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี (วันที่ 11 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP วิธีการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- ไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้าน EP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแบบ IEP (วันที่ 16 ก.ค. 2558)
- สอนอย่างไรให้นักเรียนรักวิชาคณิตศาสตร์และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการลดความอ้วนในเด็กวัยเรียน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- การจัดการด้านอาหารโภชนาการเพื่อลดภาวะอ้วน (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฏหมาย ประจำปี 2558 (วันที่ 23 ก.ค. 2558)
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- โครงการเกมส์สมดุล ชีวิตสมดุล (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- หลักสูตรคำสอน "ชุดชีวิตคริสตัง" เล่ม 7-9 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ของมูลนิธิฯ (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 13/2558 (วันที่ 5 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยนิทานเพื่อนรักเพื่อพัฒนาสำหรับเด้กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 8 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 23 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 24 ส.ค. 2558)
- การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 ของสภาการศึกษาคาทอลิกไทย ครั้งที่ 45 "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย เหลียวหลังด้วยความกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง โซล่ารูฟท๊อป..ศักยภาพที่น่าลงทุน (ไหม) (วันที่ 25 ส.ค. 2558)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธุระกิจผลิตและจำหน่ายอาหารว่างไทยโบราณ (วันที่ 26 ส.ค. 2558)
- การอบรม 7 อุปนิสัยนักการศึกษา โดยบริษัทแพคริมฟิวเจอร์ (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- 7 อุปนิสัยของนักการศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 28 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล/การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (วันที่ 31 ส.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและการจัดงาน Gala Dinner (วันที่ 3 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- Food &Hotel Thailand 2015 (วันที่ 5 ก.ย. 2558)
- ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมรักการอ่าน (วันที่ 9 ก.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6ในหัวข้อ "GOD is LOVE" (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- สัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน พ.ศ. 2559-2564 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 30 ก.ย. 2558)
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม ยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 2 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- Educa Thailand (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานการเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานระบบการเงินและบัญชี (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- มาตรฐานวิชาชีพครูที่ 6 "การบริหารจัดการในห้องเรียน" (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- การบริหารจัดการในห้องเรียน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- พานักเรียนร่วมงาน Openhouse สถานที่ศึกษาต่อ (วันที่ 4 พ.ย. 2558)
- Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leader Summit 2015 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (วันที่ 7 พ.ย. 2558)
- Thailand Education Leadership Summit 2015 (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- "SLC Teacher Training Using English to the Classroom" (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- นำนักเรียนไปดูสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- อาชีพใหม่ในยุก AEC และการเลือกเรียนในคณะที่สำคัญ (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การจัดประสบการณ์รูปแบบStem Education เด็กปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- การประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิตัลทางการศึกษา 2015 (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- วันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การแข่งขันวิชาการอัสสัมชัญ บางรัก (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ศึกษาดูงานวันวิชาการ (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การเรียนและการวัดประเมินผลภาษาอังกฤษ ตามกรอบ DEFR (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 (วันที่ 28 พ.ย. 2558)
- การอบรมครูผู้ดูแลเด็กและครูอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา CUP เมืองฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2558 (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- Using i-Pad in the classroom (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 11 ธ.ค. 2558)
- การศึกษาเพื่อการมีงานทำ (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- สร้างสรรค์ปั้นศิลป์ด้วยดินน้ำมัน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย (วันที่ 20 ธ.ค. 2558)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย (วันที่ 9 ม.ค. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการทำMOU เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนด้านโครงงานและงานวิจัย ตลอดทั้งการทำ MOU เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- การบริหารจัดการหลักสูตร ภาคอุตสาหกรรมเกษตร, การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการจัดการความร่วมมือทางการศึกษา (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Teachniques and Tips for an Effective Primary School (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- Teaching Techniques and Tips for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 2 (วันที่ 29 ม.ค. 2559)
- การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การใช้เอกสารและตำราเรียนในวิชา Physical Dducation (วันที่ 5 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- การจัดกิจกรรมทางกีฬาในโครงการโรงเรียนแสนดี (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 13 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ Digital Classroom แบบต้นทุนต่ำ (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- การประชุมวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิตอลที่ยั่งยืน (วันที่ 18 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- การเข้าใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 22 ก.พ. 2559)
- werwerwr (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มี.ค. 2559)
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกาาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- SLC Teacher Training Using English to the Classroom(2) (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 16 มี.ค. 2559)
- ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยังยืน (วันที่ 18 มี.ค. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการวัฏจักรวิจัยและโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 4 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 6 เม.ย. 2559)
- การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Track IEP (วันที่ 8 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 18 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- หลักสูตรพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูในการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาเซียน เช่น (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประสานงานและประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำตารางการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขออนุญาตเขตพื้นที่ในการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม ต.พิมพา จ.ฉะเชิงเทรา (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้เขตพื้นที่ฯ รับทราบผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผล (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (G 5.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็ก(G 7.2-7.3) (TQA2.1-22) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตามผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (G 5.3) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการ (G 7.1-7.2)(G 10) (TQA2.1-22.) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการจัดทำแผนฯและจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาเด็ก(G 7.2-7.3) (TQA2.1-22) (TQA6.1,6.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนอโครงการขออนุมัติ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อเขตพื้นที่ฯ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สรุปและประเมินผลโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดต่อศูนย์ Cambridge English Test ประชาสัมพันธ์โครงการการทดสอบภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ รับสมัครบุคลากรร่วมโครงการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ทดสอบบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ส่งบุคลากรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม / สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- เสนออนุมัติงบประมาณ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดวันศาสนาสัมพันธ์ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- ติดตาม / สรุปผลการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- พินิจวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา: มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- อบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศีกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- การอบรมเสวนาพินิจวรรณคดีไทยแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา มิติตัวละครและคุณค่าของวรรณคดีในสังคมไทยร่วมสมัย (วันที่ 4 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษาประจำปี 2559 (วันที่ 6 พ.ค. 2559)
- โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาคตะวันออก (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ขึ้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- STEM Education (วันที่ 23 พ.ค. 2559)
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ (วันที่ 27 พ.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 1 มิถุนายน 2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสแต็ก(Stack)ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- การเสวนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM EDUCATION (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- STEM Education (วันที่ 5 มิ.ย. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- SLC Teacher Training "English Teaching Technique Training" (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- STEM Education ระดับช่วงชั้นที่ 3 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- เทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่กระบวนการเรียนรู้ (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- STEM Education ระดับช่วงชั้นที่ 3 (วันที่ 12 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ iPad เบื้องต้น (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ iPad เบื้องต้น (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- การสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนผ่านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- ระบบบริหารจัดการบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงาน การใช้บัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูระบบการบริหารจัดการ บัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ระดับ 2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- ผู้บริหารชมรมกีฬาสแต็คในสถานศึกษา ระดับ2 (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" เฉลิมพระเกียรติ 70ปี (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนกิจกรรมโรงเรียนแสนดี (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานฝ่ายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การจัดหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผล ของ SG (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- การใช้บริการบัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ บัตรสมาร์ทเพิร์ส Smart Purse (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการใช้บัตรสมาร์ท เพิร์ส (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานระบบบริหารงานฝ่ายวิชาการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือวัดผล (วันที่ 25 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- STEM-Robotic education in after school Basic Level of G1-T3 Teacher Training (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาดูงานการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยการศึกษาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ระยะเริ่มต้นโครงการ (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยการศึกษาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- การใช้ i Tunes U ในการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- แนวทางในการเปิดหลักสูตร English Program (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันฉลองนักบุญหลุยส์ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- การจัดหลักสูตร และการวัดผล ประเมินผล ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม 2 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- การจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- อบรมหลักสูตรการเขียนแผนและใบงานต่างๆ (วันที่ 9 ก.ค. 2559)
- ประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง นก (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 11 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง อาหารไทย (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "หนังสือนิทาน" (วันที่ 12 ก.ค. 2559)
- การพับกระดาษ ORIGAMI (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง นิทาน (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สบู่" (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ดอกไม้ (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กระเป๋า" (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงาน Homecoming Day 2016 (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สบู่ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิต "การปั่นจักรยานที่ถูกวิธี" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ซื้อขาย ค่าของเงิน" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำผลไม้" (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- คณะกรรมการจัดงานโบว์ลิ่งกระชับมิตรสายสัมพันธ์ระดับชั้น (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- การพัฒนาระบบการศึกษาภาพรวม และงานนิทรรศการสอน (วันที่ 23 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วย" (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เครื่องดนตรี" (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เครื่องดนตรี (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง จักรยาน (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำรวมมิตร" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "เห็ดชุบแป้งทอด" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งนึ่งนมสดทรงเครื่อง" (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นดอกอัญชัน" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยเชื้อม" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวผัดรวมมิตร" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำมะม่วง" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่ยัดไส้" (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไข่แฟนซี" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กุ้งชุบแป้งทอด" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมไทย" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- แนวทางในการเปิดหลักสูตร English Program (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เงิน (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำมะม่วง" (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "บัวลอย" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมบริบาล ห้อง 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นเตรียมบริบาล ห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สปาเก็ตตี้คาโบนาล่า" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "อาหารไทย" (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คารเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแก้ไขตราสารของโรงเรียน (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/8 และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะม่วง (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach ระยะพัฒนา (สัปดาห์ที่ 2) (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เห็ด (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กระเป๋า (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- การพูดแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- การจัดนิทรรศการโครงการ Project Approach เด็กปฐมวัย (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ทักษะการพูดและการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ ฝ่ายปฐมวัย เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- การประชุมสัมมนาศักยภาพเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพมุ่งสู่นักเรียนแปดริ้วสุขภาพดี ประจำปี 2559 (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- การประชุมและสัมมนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- การประชุมและสัมมนา คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและผู้ประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 21 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันแรก) (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สอง) (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่ (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สาม) (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันที่สี่) (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- จัดแสดงวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน (ม.4 - 6) (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- กิจกรรม STEM EDUCATION เด็กปฐมวัย (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- เสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 7 (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" ครั้งที่ 6 (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา" (ครั้งที่ 8) (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อทางการสัมผัส (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- Food and Hotel Thailand 2016 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- Food and Hotel Thailand 2016 (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 9 (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 10 (วันที่ 13 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" ครั้งที่ 11 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ : ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- การสอนหลักภาษาและการใช้ภาษาให้น่าสนใจ (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" ครั้งที่ 12 (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- กำหนดการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและการโพสต์ข่าว/ภาพในระบบ SWIS (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพและการโพสต์ข่าว/ภาพในระบบ SWIS (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- Total Academic Solutions 2016 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- เทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Augmented Reality (AR) English in Action (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- Structure test talk taking by cambridge (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Swift Playgrounds (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- การอบรม I PAD การใช้สื่อเทคโนโลยี (วันที่ 13 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- แนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบมอนเทศซอริ ระดับการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics education in your school Grade7 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- Stem Robotic Education For In School Curriculum Advance (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- STEM Robotics education in your school Grade7 (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- Stem Robotic Education For In School Curriculum Advance (วันที่ 20 พ.ย. 2559)
- อบรมเด็กไทยสายตาดี (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- พัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- การวางแผนธุรกิจร้านกาแฟ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- สุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- ร่าง ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- สัมมนาวิชาการสำหรับโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- โครงการอบรมวิชาการด้านเทคนิคการสอน (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- PW.Inter Primary English: Keys for boosting English skills in Thailand (วันที่ 10 ธ.ค. 2559)
- เป็นวิทยากรลูกเสือให้กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (วันที่ 12 ธ.ค. 2559)
- THAI CHINESE LANGUAGE TEACHERS TRAINING AT CIAU (วันที่ 16 ธ.ค. 2559)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 1) (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ทุกระดับชั้น) (วันที่ 13 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 3) (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (ครั้งที่ 2) (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- การดำเนินการสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- คณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 3 (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- การดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (วันที่ 20 ม.ค. 2560)
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ EF เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 4) (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 5) (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- Teaching Techniques and Tip for an affective Primary Classroom by Oliver Bayley, Jan 2016 (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 6) (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่" (ครั้งที่ 7) (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 8) (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 9) (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- ตารางการจัดกิจกรรมโรงเรียนแสนดี "โรงเรียนวัดเทพนิมิตร" (ครั้งที่ 10) (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (Art Therapy) (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ (วันที่ 5 มี.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการออกข้อสอบเชิงวิเคราะห์ (วันที่ 5 มี.ค. 2560)
- การสัมมนาผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2560)
- การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการคิดวิเคราะห์ (วันที่ 18 มี.ค. 2560)
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการเขียนและการสร้างเครื่องมือแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ชัดเจน (วันที่ 21 มี.ค. 2560)
- อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 (วันที่ 23 มี.ค. 2560)
- อบรมการใช้ Smart TV สำหรับการเรียนการสอน (วันที่ 25 มี.ค. 2560)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2560)
- STEM ROBOTICS ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- แนวทางการจัดการสอนการเปิดหลักสูตร English Program (EP) (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "Infographic & Creative Design" (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Infographic & Creative Design" (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- Infographic Create & Design (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- STEM ROBOTIC EDUCATION (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- STEM ROBOTIC EDUCATION (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็ก (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็ก (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- การประชุมแก้ไขต้นฉบับตำรางกลางภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- การประชุมแก้ไขต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- โครงการแนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- ครูแนะแนว RSU5.0 : ประเทศไทยเข้มแข็ง (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ครูแนะแนว RSU5.0 : ประเทศไทยเข้มแข็ง (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- การรับรู้และการเข้าถึงงานยุติธรรมของประชาชน เสวนาหลักกฏหมาย "ความผิดเกี่ยวกับเพศ" และการพิจารณาคดี (วันที่ 11 ส.ค. 2560)
- นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมพัฒนาครูในรูปแบบ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 19 ส.ค. 2560)
- สอนภาษาไทยให้สนุก ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- การศึกษาข้อมูล การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ พสพ. หลักสูตร 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม APP ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- การศึกษาข้อมูล การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ พสพ. หลักสูตร 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรม APP ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม ประจำปี 2560 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- TCAS (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานโภชนาการและงานติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแผงโซล่าเซล (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- ศึกษาดูงานโภชนาการและงานติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแผงโซล่าเซล (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- เทคนิคการสอน STEM สำหรับคณาจารย์ ในโครงการ EP MEP และ EIS (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- อบรมเทคนิคการสอนสำหรับคณาจารย์ในโครงการ EP MEP และ EIP (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- Food & Hotel THAILAND 2017 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- Food & Hotel THAILAND 2017 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- ประชาคมอาเซียนและประชาคมยุโรป (วันที่ 12 ก.ย. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 2 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 3 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- การจัดการศึกษาตามแนวทางมงฟอร์ตในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- การจัดการแข่งขันวิชาการเอกชน (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- การก้าวข้ามความเป็นครู สู่ความเป็นโคช (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- หลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ในระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- การจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม MLP ในระดับชั้นอนุบาล 3 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- งานนิเทศของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 16 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- 2017 Innovation, Entrepreneurship and Vocational for Thailand (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- เบสิคบาริสต้า (การชงกาแฟ ขั้นพื้นฐาน) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- เบสิคบาริสต้า (การชงกาแฟ ขั้นพื้นฐาน) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- อบรมเบสิคบาริสต้า (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- การจัดทำสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย (วันที่ 21 ม.ค. 2561)
- โครงการเติมฝัน สร้างสุข สู่บรรณารักษ์น้อย รุ่นที่ 4 (วันที่ 12 ก.พ. 2561)
- การปรับปรุงเนื่้อหาตำรากลางรายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 28 ก.พ. 2561)
- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 19 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 21 มี.ค. 2561)
- การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 23 มี.ค. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 7 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- บุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- หลักสูตรกีฬาสแต็คเบื้องต้น สำหรับผู้สอน (วันที่ 3 พ.ค. 2561)
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (วันที่ 8 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 พ.ค. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (วันที่ 16 พ.ค. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (วันที่ 18 พ.ค. 2561)
- การสร้างความรับรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียน (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 2 มิ.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ผู้บริหาร) (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- Bakery Style Orchid 2018 (วันที่ 9 มิ.ย. 2561)
- เทคนิคการใช้ Facebook สำหรับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- มาตฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- มาตฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิเซนต์คาเบรียล (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 21 มิ.ย. 2561)
- โรงเรียนต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยี ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (วันที่ 26 มิ.ย. 2561)
- โรงเรียนต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยี ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (วันที่ 28 มิ.ย. 2561)
- การประชุมสัมมนาโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัยไต้หวัน (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- KCG Corporation (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่าย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทไทย และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (วันที่ 21 ก.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรีนยการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้กับรถโรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- ประชุมชี้แจงการรับในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- เผยแพร่ความรู้กฏหมายโครงการ "วันรพี 61" (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- การประชุมจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรองรับ EEC (วันที่ 20 ส.ค. 2561)
- การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ : การพัฒนาศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชารองรับระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admisson System) รุ่นที่ 1 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ : การพัฒนาศักยภาพความถนัดทางสาขาวิชารองรับระบบการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admisson System) รุ่นที่ 1 (วันที่ 23 ส.ค. 2561)
- การส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- ประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 29 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- บทบาทครูกับการโค้ชนักเรียน โดยยึดอนาคตเป็นที่ตั้ง (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 31 ส.ค. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการจัดการเรียนสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ การประเมินโครงการโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏฺิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินโครงการโรงเรียนเอกชน ต้นแบบ EEC (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ จากหลักสูตรสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) (วันที่ 2 ก.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ การประเมินโครงการโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินโครงการโรงเรียนเอกชน ต้นแบบ EEC (วันที่ 4 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- Food & Hotel Thailand 2018 (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- โครงการอบรมแนวทางการศึกษานานาชาติ "การศึกษานานาชาติ : ทางรอดของโรงเรียนเอกชน" (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- โครงการอบรมแนวทางการศึกษานานาชาติ "การศึกษานานาชาติ : ทางรอดของโรงเรียนเอกชน" (วันที่ 8 ก.ย. 2561)
- การพับโมเดล กระดาษ (วันที่ 15 ก.ย. 2561)
- การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(Thai University Central Admission System : TCAS) (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- การชี้แจงระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS) (วันที่ 25 ก.ย. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตราฐานระดับชาติ (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- การประชุมปฏิบัติการเพื่อพิจารณาสรุปร่างผลการสร้างชุดเครื่องมือมาตราฐานระดับชาติ (วันที่ 27 ก.ย. 2561)
- นโยบายแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 Starting Afresh From Montfort Implementing 17 Sustainable Development Goal in Montfort Education (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainabie Development Goais in Montfort Education (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่น 2/2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 2 ต.ค. 2561)
- นโยบายแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2561 Starting Afresh From Montfort Implementing 17 Sustainable Development Goal in Montfort Education (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- Moving Towards Sustainabie Development Goais in Montfort Education (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่น 2/2561 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 3 ต.ค. 2561)
- การทำนักเรียนจบการศึกษา โปรแกรม APP (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การทำนักเรียนจบการศึกษา โปรแกรม APP (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- สัมนาคณะภารดาและผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- การประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 4 ต.ค. 2561)
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศภูฎาน (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- The Preparing Learners for Success in the Wider World (วันที่ 6 ต.ค. 2561)
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ณ ประเทศภูฎาน (วันที่ 8 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google (วันที่ 9 ต.ค. 2561)
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google (วันที่ 10 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการเรียนการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ สำหรับการเรียนการสอนว่ายน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู (วันที่ 28 ต.ค. 2561)
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทยและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตราฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิและแนวทางการจัดทำรายงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิ พ.ศ.2599-2564 (วันที่ 12 พ.ย. 2561)
- ปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเทียบโอนผลการเรียน (วันที่ 14 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- ประชุมการจัดทำกรอบและเครื่องมือการประเมินผลกสรจัดการศึกษาเอกชน (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ มาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดใน มาตราฐานศึกษาของชาติปีการศึกษา 2561การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
- การทำกรอบและเครื่องมือ มาตราฐานตัวชี้วัดที่กำหนดใน มาตราฐานศึกษาของชาติปีการศึกษา 2561การศึกษาปฐมวัย (วันที่ 25 พ.ย. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 6 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 8 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 12 ธ.ค. 2561)
- Fsg Teacher Training project Course contents and Lesson Plan Template (วันที่ 14 ธ.ค. 2561)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 24 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล Depa Young Marker Space Deverlopement (วันที่ 26 ม.ค. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 16 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (วันที่ 22 ก.พ. 2562)
- การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและกสรประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 9 เม.ย. 2562)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ (วันที่ 24 เม.ย. 2562)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ (วันที่ 26 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 27 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 27 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- หลักสูตร Train The Trainers (วันที่ 29 เม.ย. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 4 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 11 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนอกการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- เทคนิคการถ่ายภาพ (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- FSG Textbook Orientation 2019 (วันที่ 26 พ.ค. 2562)
- หลักสูตรกีฬาสแต็คขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- นำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ยประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 9 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การเขียนข่าวและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- เทคนิคการเป็นพิธีกร (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ประชุมกลุ่มการศึกษาเอกชน (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จับมือเซ็นสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจมส์สปอร์ตเมเนจเมนท์ จำกัด ในเรื่อง "การบริหารและจัดการสอนกีฬาเทควันโด" (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- หลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมวิชาการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- test (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- sdfasf (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- test (วันที่ 28 ส.ค. 2563)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 603.01 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.1 จัดทำห้อง Executive Function : EF (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.2 จัดทำและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการใช้พัฒนาทักษะสมอง 9 ด้าน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ Executive Function : EF (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 2.4 จัดกิจกรรม Executive Function : EF ให้กับเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 3.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 602.01 โครงการ Happy Kids good development ขั้นดำเนินการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ที่มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กมาให้ความรู้ผู้ปกครอง และบุคลากรครู (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- 3.1 ประเมินผลการจัดทำโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ดำเนินงานบริจาค ครอบครัวชุมชนวรรณยิ่ง 1 และวรรณยิ่ง 2 ที่เดือดร้อน (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- กล่องปันสุข "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- บริจาค ครอบครัวชุมชนวรรณยิ่ง 1 และวรรณยิ่ง 2 ที่เดือดร้อน (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 603.01 ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.1 จัดทำห้อง Executive Function : EF (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.2 จัดทำและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการใช้พัฒนาทักษะสมอง 9 ด้าน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ Executive Function : EF (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 2.4 จัดกิจกรรม Executive Function : EF ให้กับเด็กปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการจัดโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 602.01 โครงการ Happy Kids good development ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- จัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ที่มีความรู้ด้านพัฒนาการเด็กมาให้ความรู้ผู้ปกครอง และบุคลากรครู (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ขั้นประเมิน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3.1 ประเมินผลการจัดทำโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สรุปผลโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.5 ดำเนินการตามแผนโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2565)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.1 กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (312.1) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.2 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (312.2) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.3 กิจกรรม STEAM Challenge (312.3) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน STEAM (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ขั้นวางแผน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- กิจกรรม STEAM นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรม STEAM นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- 1. หฟกดกหด (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- 6. กหดฟหกดหกด (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- 6.1 หกดฟกหดกหด (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- สิ้นสุด 1. หฟกดกหด (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6. กหดฟหกดหกด (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.1 หกดฟกหดกหด (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- 1. dsfasdfdsaf (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Future of learning อนาคตของการเรียนรู้ ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางมงฟอร์ต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Students wellbeing and pastoral care ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางมงฟอร์ต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Future of learning อนาคตของการเรียนรู้ ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนตามแนวทางมงฟอร์ต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การศึกษาในยุคดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Students wellbeing and pastoral care ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Future of learning อนาคตของการเรียนรู้ ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง Action for green รักษ์โลกให้ยั่งยืน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การสร้าง Best practice & Innovation ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การสร้าง Best practice & Innovation ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การบริหารทรัพทยากรมนุษย์ในอนาคต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การบริหารทรัพทยากรมนุษย์ในอนาคต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง "The educational organization of future" Mega Trends,Learning Ways,Modern Management,Sustainability and Lifelong Learning ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การขยายเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การบริหารทรัพทยากรมนุษย์ในอนาคต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งอนาคตสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- อบรมหัวข้อ เสวนาเรื่อง การบริหารทรัพทยากรมนุษย์ในอนาคต ในงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 มี.ค. 2566)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.5 ดำเนินการตามแผนโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการ Happy Kids good development (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (312.1) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (312.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรม STEAM Challenge (312.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน STEAM (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- สิ้นสุด นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2566)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Gifted (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.2 กิจกรรมครูศึกษาดูงาน / อบรมภายนอก (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.3 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1-ม.6 (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.4 กิจกรรม STEAM Challeng (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- 4.6 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ EMSP (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Gifted (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2566 (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.1กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.2 กิจกรรมครูศึกษาดูงาน / อบรมภายนอก (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.3 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.4 กิจกรรม STEAM Challenge (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- 7.5 (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ค. 2566)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ค. 2566)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ค. 2566)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2566)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2566)
- สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2566)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 ก.ย. 2566)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 20 ก.ย. 2566)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 20 ก.ย. 2566)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 20 ก.ย. 2566)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2566)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ย. 2566)
- สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 พ.ย. 2566)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 24 พ.ย. 2566)
- สิ้นสุด 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2566)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2567)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 17 ก.พ. 2567)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2567)
- สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2567)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- สิ้นสุด 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- 8.3 (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 8.3 (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ EMSP (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Gifted (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.1 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ Gifted (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2566 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.2 กิจกรรมครูศึกษาดูงาน / อบรมภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.3 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1-ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.4 กิจกรรม STEAM Challeng (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 4.6 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.1กิจกรรมอบรมครูแกนนำ STEAM (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.2 กิจกรรมครูศึกษาดูงาน / อบรมภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.3 กิจกรรม STEAM ชั้น ป.1- ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.4 กิจกรรม STEAM Challenge (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 7.5 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : -

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep