กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2)

-กำหนดเหตุผลในการกำหนดความร่วมมือและ/หรือช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถานศึกษา

-กำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมาย

-กำหนดแนงปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

-จัดทำระบบกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง

-จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของชุมชนตรงตามความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2)
- จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2) (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- จัดทำมาตรการส่งเสริม (15.1.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 407 งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep