กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ
- จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (วันที่ 2 พ.ค. 2559)
- สิ้นสุด จัดอบรม / เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารของมูลนิธิ ฯ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต ผลงาน นวัตกรรม งานวิจัย องค์ความรู้ที่ดีเลิศ (Best Practice) ฯลฯ ให้แก่ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep