กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

จัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ


แผนงาน : 101 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep