กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
- ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (วันแรก) (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4- ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันแรก) (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันแรก) (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันแรก) (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันแรก) (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สาม) (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(วันแรก) (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (วันแรก) (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ก.พ. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 22 ก.พ. 2560)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ก.พ. 2560)
- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-6 (วันแรก) (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-6 (วันที่สอง) (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปืที่ 1-6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 3 มี.ค. 2560)
- สิ้นสุด ประเมินผลการสอบประจำภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 30 เม.ย. 2560)

แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep