กำหนดการ

วันที่ 0 00 543

สิ้นสุด Intensive Course

สถานที่ Saint Louis School

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : Intensive Course

รายการกำหนดการของขั้นตอน

Intensive Course
- สิ้นสุด Intensive Course (วันที่ 0 543)
- ติว O-NET นักเรียนชั้นป.6 และม.3 (รอบแรก) (วันที่ 0 543)
- Intensive Course (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยสถาบันสอนภาษา I Study Education Language School (วันแรก) (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3-ม.5 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยสถาบันสอนภาษา I Study Education Language School (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันแรก) (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันที่สอง) (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันแรก) (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันที่สอง) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันที่สาม) (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 ติว O-NET (วันสุดท้าย) (วันที่ 21 ม.ค. 2563)

แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep