กำหนดการ

วันที่ 30 เมษายน 2564

สิ้นสุด 103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร

สถานที่ Saint Louis School

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร
- 103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- อบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (VLEARN) (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันแรก) (วันที่ 15 ก.ค. 2563)
- คณะครูร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันแรก) (วันที่ 1 ส.ค. 2563)
- ครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ส.ค. 2563)
- ครูร่วมประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (วันที่ 17 ส.ค. 2563)
- ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันแรก) (วันที่ 2 ก.ย. 2563)
- ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันที่สอง) (วันที่ 3 ก.ย. 2563)
- ภราดาร่วมโครงการการฝึกอบรมชีวิตนักบวชต่อเนื่อง (Continued Formation) ครั้งที่ 2 และ Vocation Promotors training session (วันสุดท้าย) (วันที่ 4 ก.ย. 2563)
- อบรมเบื้องต้นหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยการเรียนรู้ภาษา Swift ด้วยแอพลิเคชั่น Swift Playground (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- คณะครูร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (วันที่ 19 ก.ย. 2563)
- คณะครูเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานพัฒนาหลักสูตรมูลนิธิ ฯ (วันที่ 25 ก.ย. 2563)
- สัมมนาศึกษาดูงาน "วิถีครูแบบ New Normal ก้าวทันเทรนด์การเรียนรู้ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง Innovative teaching ideas in the New Normal" (วันที่ 3 พ.ย. 2563)
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) (วันที่ 7 พ.ย. 2563)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "พลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต" และรับฟังโครงการ "สถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากล" ประจำปี 2564 สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR) (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 เม.ย. 2564)
- คณะครูจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (วันที่ 8 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 103.10 อบรมพัฒนาบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : 103 งานทรัพยากรมนุษย์

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep