กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2563

การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนฝ่ายปฐมวัย นิเทศครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

สถานที่ ห้องเรียน ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-14.00 เริ่มการนิเทศการสอน  ห้องเรียนฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 600.06 กิจกรรมนิเทศ


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep