วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)