วันที่ 12 ต.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 9 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน)
วันที่ 8 ต.ค. 2563 กิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้สื่อออนไลน์ ( วันสุดท้าย ) (งานระดับชั้น)
วันที่ 15 ก.ย. 2563 กิจกรรม ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 (งานบริหารแผนกปกครอง)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมงานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน (งานระเบียบวินัย)
วันที่ 31 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน (งานระดับชั้น)
วันที่ 11 ส.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่ (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (งานระดับชั้น)