วันที่ 3 ก.พ. 2564 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 14 ต.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกาารบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 3/2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)