วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกาารบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 3/2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)