วันที่ 4 ธ.ค. 2563 กิจกรรมกิจกรรม SLC Open House (งานทะเบียนสถิติ)
วันที่ 13 พ.ย. 2563 กิจกรรมรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) (งานทะเบียนสถิติ)
วันที่ 5 ต.ค. 2563 กิจกรรมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาดูงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน)
วันที่ 29 ก.ย. 2563 กิจกรรมรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (งานทะเบียนสถิติ)
วันที่ 1 ก.ย. 2563 กิจกรรมเริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (งานทะเบียนสถิติ)
วันที่ 26 ส.ค. 2563 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2563 (งานทะเบียนสถิติ)
วันที่ 14 ส.ค. 2563 กิจกรรมดำเนินการแจกนมโรงเรียนระดับประถมศึกษา (งานพัสดุครุภัณฑ์)
วันที่ 24 ก.ค. 2563 กิจกรรมประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2563 (งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน)