กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดโครงานวิทยาศาสตร์รอบห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
(02/สิงหาคม/2565 ::
จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)