ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 1/2558 เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(07/สิงหาคม/2558 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)