อัลบัมภาพที่ 19907    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
อัลบัมภาพที่ 19869    งานห้องสมุดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ เนื่องในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
<< Back Next >>