อัลบัมภาพที่ 19388    จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 (งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)
อัลบัมภาพที่ 19383    กิจกรรมประกวดห้องเรียนดีเด่นด้านความสะอาดประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 (งานระดับชั้น)
<< Back Next >>