อัลบัมภาพที่ 19328    ฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมชี้แจงกติกาและเส้นทางการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 (งานสัมพันธ์ชุมชน)
อัลบัมภาพที่ 19325    การประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2563 (งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)
<< Back Next >>