อัลบัมภาพที่ 19652    การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 (งานสัมพันธ์ชุมชน)
อัลบัมภาพที่ 19650      คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ฯเขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564  (งานบริหารแผนกกิจกรรม)
<< Back Next >>