Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน (8.1)
2.  เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
3.  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด (9.1)
4.  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (9.2)

-ปฏิทินแผนงาน(8)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(9)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(9)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(9)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (8)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   P เสนออนุมัติงบประมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
01 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   P แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
01 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
14 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2007 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D รับรอง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D บริหารสำนัก ฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D ฉุกเฉิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2008 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (9)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2558  8 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2334 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2558  6 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2306 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2558  3 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2278 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2558  7 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2243 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2558  2 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2187 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2558  8 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2151 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2558  4 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2558  1 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2096 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9/2558  7 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2061 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  14 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
2    ค่าหมึกพิมพ์ Printer 5 *** ***
3    ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 1 *** ***
4    งบรับรอง 1 *** ***
5    งบริหารสำนัก ฯ 1 *** ***
6    งบฉุกเฉิน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วอลลุ่มปรับระดับเสียง TOAรุ่นAT-4120 120วัตต์ 1 *** ***
2    ค่าต้นมะม่วง 1 *** ***
3    ค่าห้องพักโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 1 *** ***
4    หมึก Brother TN240 1ชุด 1 *** ***
5    อุปกรณ์สนง.(ปากกา(สำหรับครูลงชื่อ) 50ด้าม*2.70(135.-),ปากกาลบคำผิด 2 แท่ง*41.25(82.50),กาว UHU Stic 2แท่ง*42.50(85.-),กระดากาว 2หน้าบาง 1นิ้ว 2ม้วน*15(30.-),ใบเบิกพัสดุ 2เล่ม*65(130.-),ใบขอซื้อ 2เล่ม*75(150.-), 1 *** ***
6    ม.สุนิภา( M ST ฝ้า(94)2*130(260.-),5*130(650.-),10*80(800.-) 1 *** ***
7    มิสสาวิตรี(คง) ค่าขนมฝาก(370.-),ค่าเข้าชมสวนนงนุช(2,300.-),ค่าอาหาร 1 *** ***
8    มิสสาวิตรี(คง) ค่ารับรองภราดาจากประเทศฟิลิปปินส์ ค่าเที่ยวชมวัด 1 *** ***
9    มิสปิยาภรณ์ เงินใส่ซองมอบให้คณะภราดาที่ปฏิญาณตนตลอดชีวิต 1 *** ***
10    มิสสุนิภา ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(210.-) 1 *** ***
11    ปากกาไวท์บอร์ด ของภ.สยาม 12ด้าม*13.67 1 *** ***
12    มิสสาวิตรี(คง)รับรองภราดาจากประเทศฟิลิปปินส์(เสื้อโปโลสีชมพู 6ตัว*170) 1 *** ***
13    มิสปิยาภรณ์(มอบให้คณะภราดาที่ปฏิญาณตนตลอดชีวิต ในวันที่ 21 มิ.ย.2558 ผ้าขนหนู 4ผืน*230) 1 *** ***
14    มิสรจนา(หมึกพิมพ์ Brother TN 240 3หลอด(5,280),หมึกพิมพ์ HP(22,603.-) 1 *** ***
15    มิสรจนา หมึก Toner Brother TN-240Y 1 *** ***
16    มิสเปรมฤดี ข้าวเหนียว 5ห่อ*5บาท รับรองสำนักงานเขตพื้นที่ 1 *** ***
17    มิสสุนิภา ค่าทางด่วน(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 *** ***
18    มิสสุนิภา ค่าทางด่วน(120.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(150.-),ไปงาน 1 *** ***
19    มิสอำนวยพร ค่ามะม่วงน้ำดอกไม้(1,600.-),ค่าชิฟพร้อนปูกะเอ(180.-) 1 *** ***
20    มิสสุนิภา : วัสดุอุปกรณ์สนง.(คลิปหนึบกระดาษ 12*9.-(108.-),กระดาษ A4 5รีม*78.-(390.-),ซองใส่เอกสารไส้แฟ้ม A4 5ซอง*20.-(100.-),Flash Drive SL 5อัน*280.-(1,400.-) 1 *** ***
21    น.ส.เปรมฤดี : ค่าขนมต้มรับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
22    น.ส.สุพัตรา : ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน(30.-),ไปร่วมงาน 1 *** ***
23    น.ส.สุนิภา : เงินค่าสมาชิกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) 1 *** ***
24    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),คนขับรถ(100.-) 1 *** ***
25    คุณกิตติธัช : ที่คั่นหนังสือ 500ใบ*4บาท ใบส่งของเลขที่ 088/43 1 *** ***
26    บริษัท จีพี เน็ทฯ : ผงหมึกถ่ายเอกสาร Kyocera TK-5941 1ชุด 4สี 4กล่อง 1 *** ***
27    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),คนขับรถ(100.-) 1 *** ***
28    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),เบี้ยเลี้ยงครู(100.-),คนขับรถ(100.-) 1 *** ***
29    น.ส.วิภาจรี : ค่าที่จอดรถยนต์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ(25.-),ค่าทางด่วนไปสนามบินสุวรรณภูมิ(120.-),ไป รพ.ศิริราช(120.-), 1 *** ***
30    นางสุนิภา : อุปกรณ์สนง.(กระดาษ A4 6รีม*78=390.-) 1 *** ***
31    น.ส.สาวิตรี(คง) อุปกรณ์สนง.ผอ. : ไม้บรรทัดเหล็ก 1อัน(13.75),ยางลบ 1ก้อน(2.90),กระดาษ A4 25รีม(1,950.-),กาว UHU 1แท่ง(42.50) 1 *** ***
32    นางสุนิภา ให้นักเรียนช่วยมิสซา : เสื้อพละนักเรียนม.ปลาย 4ตัว(730.-) 1 *** ***
33    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไป ABAC 1 *** ***
34    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินผ่านทางมอเตอร์เวย์(M.pass) รถผู้อำนวยการ 1 *** ***
35    น.ส.รจนา : ตลับหมึก Brother HL3040 CN 4สี 1 ชุด 1 *** ***
36    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไป ABAC (60.-),ค่าที่จอดรถยนต์ที่่เมืองทอง 1 *** ***
37    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ไปส่งมิส 1 *** ***
38    น.ส.รัดดาวรรณ์ : ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม วันเกิด ภ.ศิริชัย ผังรักษ์ 1 *** ***
39    น.ส.เปรมฤดี : ค่าขนมหวานวันเกิดครู(300.-),ค่ามะนาว 10ลูก*2บาท 1 *** ***
40    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไปสามพราน(30.-),ค่าเติมเงินทางด่วน Easy Pass+ค่าธรรมเนียม(1,010.-),ค่าทางด่วนไปมูลนิธิฯ(90.-),ค่าทางด่วนไป ABAC(60.-),ค่าทางด่วนไปเมืองทอง(170.-) 1 *** ***
41    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไปสามพราน+ABAC 1 *** ***
42    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไป ABAC 1 *** ***
43    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไประยอง(90.-),ค่าทางด่วนไปโรงพยาบาลศิริราช(60.-),ค่าทางด่วนไป ABAC(60.-),ค่าทางด่วนไปสามพราน(60.-) 1 *** ***
44    นางสุนิภา : ค่าอากรแสตมปฺ์ ดวงละ 5บาท จำนวน 100ดวง ใช้ติดเอกสาร 1 *** ***
45    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินผ่านทางมอเตอร์เวย์(M pass) รถผู้อำนวยการ 1 *** ***
46    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),ค่าจอดรถ(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน 1 *** ***
47    น.ส.สาวิตรี(คง) : หมึกเครื่องพิมพ์ 13A 1อัน*3,690บาท 1 *** ***
48    น.ส.สาวิตรี (คง) : แฟ้มสะสมผลงานของครู 3แฟ้ม*150บาท(450.-) 1 *** ***
49    นางสุนิภา : คัตเตอร์ใหญ่ 2อัน*34.17(68.34),ปากกาเคมี 2หัวตราม้า 10ด้าม*7.50บาท(75.-),กระดาษกาว 2หน้าบาง 2ม้วน*18บาท(36.-) 1 *** ***
50    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(185.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 2 คน(200.-),คนขับรถ 1 *** ***
51    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไปศรีราชา 25/8/58 1 *** ***
52    น.ส.รจนา (ดิส) : ไส้แฟ้ม A4 100กล่อง*65บาท(3,900.-),ค่าส่งสินค้า 1 *** ***
53    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไปดอนเมือง(70.-),ค่าทางด่วนไปABAC(30.-) 1 *** ***
54    น.ส.เปรมฤดี : สับปะรดต้อนรับศิษย์เก่า รุ่น49 1 *** ***
55    บริษัท ริโก้ ฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 1/48 รอบ 01/09/58-30/09/58 1 *** ***
56    น.ส.รสสุคนธ์ : ค่าแกะบล็อคปั้มเหรียญ(10,000บาท),ค่าเหรียญอัลปากัง 1 *** ***
57    น.ส.เปรมฤดี (งานบริหารสำนักฯ) : ประชุมบอร์ดบริหารใหญ่ สับปะรด 1 *** ***
58    อาหารรับรอง ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วันที่ 28 ก.ย.58 ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
59    นางสุนิภา : ค่าดอกกุหลายสีชมพู 4 มัด*150บาท จัดโตะ๊หมู่ 1 *** ***
60    น.ส.สาวิตรี (คง) : ค่ามะม่วง 3กล่อง สำหรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 *** ***
61    น.ส.รสสุคนธ์ : ค่าหนังสือพระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ 1 *** ***
62    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินทางด่วน Easy Pass และค่าธรรมเนียม 1 *** ***
63    น.ส.เปรมฤดี : จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 6 ปี ซาลาเปา,แคนตาลูป 1 *** ***
64    น.ส.รสสุคนธ์ : ค่าอาหารเลี้ยงวันเกิด ภ.สยาม แก้วประสิทธิ์ รวมค่าทริป 1 *** ***
65    น.ส.วิภาจรี : ค่าจอดรถสุวรรณภูมิ(25.-),ค่าทางด่วน(40.-),ค่าทางด่วน 1 *** ***
66    นางสุดา : ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ BKK 1 *** ***
67    บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)ฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 2/58 รอบ01/10/58-31/10/58 1 *** ***
68    น.ส.รจนา(ดิส) : ปากกาเลเซอร์ 1 *** ***
69    น.ส.จันทร์ทิพย์ : ค่าเข้าเล่มสันเกลียวพร้อมปกใสเอกสารสำหรับประชุม 1 *** ***
70    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 1 *** ***
71    บริษัท ริโก้ ฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งวดที่ 3/48 รอบ01/11/58-30/11/58 1 *** ***
72    บริษัท ริโก้ ฯ : ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 3,858-3,681 7/10/2015-6/11/58 1 *** ***
73    นางสุนิภา : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อุบลราชธานี ของภ.ศิริชัย ผังรักษ์ 1 *** ***
74    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(135.-),ค่าอาหารกลางวัน ภ.สยามและครู 1 *** ***
75    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(270.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(300.-),พนักงานขับรถ 1 *** ***
76    น.ส.สาวิตรี(คง) : ค่ามะม่วง ให้ภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย ในงานกรีฑาสี 19/11/58 1 *** ***
77    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ไปร่วมงาน 1 *** ***
78    นางสุนิภา(ของที่ระลึกงานหิรัญสมโภช) : ผ้าขนหนู 11ผืน*230บาท(2,530.-) 1 *** ***
79    นางสุนิภา : กาว UHU 3หลอด*42.50(127.50),sonax 1กระป๋อง*100บาท(100.-),ปากกา 50ด้าม*2.58(129.-),กระดาษ A4 IQ 10รีม*80บาท(800.-) 1 *** ***
80    น.ส.สาวิตรี(คง) : ปากกาลบคำผิด(แบบน้ำ) 1 แท่ง*36.67(36.67),ปากกาลบคำผิด(แบบป้าย) 1แท่ง*32.73(32.73) 1 *** ***
81    19/06/58 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 8คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
82    24/06/58 ประชุมสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 12 คน 1 *** ***
83    17/08/58 งานบริหารสำนัก จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
84    28/09/58 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
85    21/09/58 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 8 คน ณ ห้องภราดาสยาม 1 *** ***
86    นางอำนวยพร : ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู+คนขับรถ จำนวน 11คน (1,100.-),ค่าดอกไม้(ช่อดอกไม้สด)งานซ้อมรับปริญญาผู้อำนวยการ(1,000.-),ค่าหมอนของที่ระลึก(200.-), 1 *** ***
87    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วนไปเอแบค 1 *** ***
88    นางสุนิภา : ค่าอาหารครู 4 ท่าน ในการไปซื้อของราวัลครู พนักงาน 1 *** ***
89    บริษัทริโก้(ประเทศไทย) ฯ : ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (3,858-5,447) 1 *** ***
90    น.ส.เปรมฤดี (สำนักผู้อำนวยการ) : ประชุมบุคลากร 1 *** ***
91    น.ส.จันทิพย์ (บริหารสน.) : กระดาษการ์ด A4 2ห่อ(139.-),คัตเตอร์ใหญ่ 1อัน(26.67),กรรไกร 8นิ้ว 1อัน(34.17),ไม้บรรทัด 1อัน(20.-),Post it Note ขนาด3*3 5ห่อ*22.50(112.50),Post it กั้้นกระดาษ 2ห่อ*15(30.-) 1 *** ***
92    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(200.-),เบี้ยเลี้ยงครู(200.-),คนขับรถ(100.-), 1 *** ***
93    นางสุนิภา : ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี ภ.ศิริชัย 1 *** ***
94    ต้อนรับชาวต่างประเทศ จำนวน 5คน ณ ห้องรับรอง อาคารราฟาแอล 1 *** ***
95    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินค่าผ่านทาง Easy Pass 1 *** ***
96    น.ส.วิภาจรี : ค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ 1 *** ***
97    นางสุนิภา : ชำระเงินเข้ากองทุนพิการของปี 2556 ที่ท่างสนง.คำนวณผิดพลาด ซึ่งทางร.ร.ต้องจ่ายเพิ่มเข้ากองทุนพร้อมดอกเบี้ย 1 *** ***
98    กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ชำระเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 *** ***
99    กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ชำระเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 *** ***
100    กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ชำระเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 *** ***
101    น.ส.เปรมฤดี : ซื้อขนมข้าวเหนียวหน้าต่างๆ 1 *** ***
102    บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)ฯ : ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (5,447-6,567)(1,811-1,960) 1 *** ***
103    น.ส.รจนา(ดิศ) : เก้าอี้นั่งสำนักงาน 1 *** ***
104    นางวีณา (งานต้อนรับภราดาJoseph จากคณะเดอลาซาล(ESC) : Thumb Drive 2อัน*280(560.-) 1 *** ***
105    น.ส.สาวิตรี(คง) : ปากกาลบคำผิด 2แท่ง*36.67(73.34),ตัวแม็กซ์ HDO 1ตัว(50.-) 1 *** ***
106    น.ส.เปรมฤดี : มาลัยคล้องคอดอกมะลิ ต้อนรับภราดาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 *** ***
107    น.ส.เปรมฤดี : สลัดโรล,ขนมเอแค,ขนมหวาน เลี้ยงต้อนรับคณะฯ 1 *** ***
108    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(200.-),เบี้ยเลี้ยงครู(200.-),คนขับรถ(100.-)ไปคุรุสภา 1 *** ***
109    นางสุนิภา : ค่าซื้อสมุดประจำตัวครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 1 *** ***
110    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินค่าผ่านทาง Easy Pass 1 *** ***
111    อาหารว่าง รับรองแขกผู้อำนวยการ 25ม.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
112    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(210.-),เบี้ยเลี้ยงครู(100.-),คนขัยรถ(100.-) 1 *** ***
113    น.ส.วิภาจรี : ค่าเติมเงินค่าผ่านทาง Easy Pass+ค่าธรรมเนียม 1 *** ***
114    น.ส.สาวิตรี : ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองภราดาจากอินเดีย 7/2/59 1 *** ***
115    นางสุนิภา : รับรองภราดาที่มาจากต่างประเทศ 1 *** ***
116    น.ส.เปรมฤดี (เลี้ยงต้อนรับชาวต่างชาติ) : สลัดโร,ขนมหวาน 1 *** ***
117    บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)ฯ : ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร(6,567-9,214)(1,960-2,312) 1 *** ***
118    น.ส.สาวิตรี (คง) : ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของภราดา ภ.อาจิณ เต่งตระกูล 1 *** ***
119    บริษัทริโก้เซอร์วิสฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักฯ 1 *** ***
120    บริษัทริโก้เซอร์วิสฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักฯ 1 *** ***
121    น.ส.เปรมฤดี : ซื้อมะละกอสุก,ซาลาเปา,น้ำส้ม,กล้วยไข่ 1 *** ***
122    นางสุนิภา : ค่าทางด่วน(200.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 คน(400.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-) 1 *** ***
123    นางสุนิภา(เข้าเล่มตราสารฯ) : แล็กซีน 1.5นิ้วสีน้ำเงิน 2ม้วน*22บาท(44.-),ใบมีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ 1ชุ(8.50) 1 *** ***
124    น.ส.สาวิตรี(คง) (มอบให้ภราดาจากอินเดีย) : เสื้อกีฬาสีนักเรียน 3ตัว*165บาท(495.-) 1 *** ***
125    นางสุนิภา : ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 300เล่ม 1 *** ***
126    อาหาร ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จำนวน 13คน ณ ห้องประชุม Honorat ชั้น4 อาคารJMLC 1 *** ***
127    นางสุนิภา : Pocket money สำหรับ ภ.ศิริชัย ผังรักษ์ ไปฝรั่งเศสและอิตาลี วันที่ 17เม.ย.-5พ.ค.59 1 *** ***
128    น.ส.วิภาจรี : ค่าทางด่วน(60.-),ค่าจอดรถยนต์สนามบินสุวรรณภูมิ(25.-) 1 *** ***
129    นางสุนิภา : ค่าตั๋วเครื่องบินของ ภ.ศิริชัย ผังรักษ์ กรุงเทพฯ-นครพนม 30/3/59 1 *** ***
130    บริษัท ริโก้ เซอร์วิสฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักฯ งวดที่ 6/48 รอบ 01/02/59 - 29/02/59 Inv.No.28440006 ลว.01/02/59 ค่าเช่า 3,049.50 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% =142.50 บาท ยอดจ่ายเช็ค 2,907.00 บาท 1 *** ***
131    บริษัท ริโก้ เซอร์วิสฯ : ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักฯ งวดที่ 7/48 รอบ 01/03/59 - 31/03/59 Inv.No.28440007 ลว.01/03/59 ค่าเช่า 3,049.50 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% =142.50 บาท ยอดจ่ายเช็ค 2,907.00 บาท 1 *** ***
132    บริษัท ริโก้(ประเทศไทย)ฯ : ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 1,844.80 บาท(vat7%=129.14บาท)หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%( 55.34 บาท)ยอดจ่ายเช็ค(1,918.60 บาท) Inv.No.4966231 ลว.3/3/59 1 *** ***
133    นางสุนิภา : ชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ภ.สยาม แก้วประสิทธิ์ ปีภาษี 2558 1 *** ***
134    น.ส.สาวิตรี (คง) : ค่า Pocket Money สำหรับภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น 1 *** ***
135    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าเสื้อลายดอกและเสื้อเชิ๊ต ของภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และภราดาศิริชัย ผังรักษ์ 1 *** ***
136    น.ส.สาวิตรี คงวิมล : ค่าของฝากภราดาศูนย์กลางทองหล่อ 29/3/59 มะม่วง 4.9 ก.ก.(340.-),ยาอม(150.-),ค่าอาหารภราดาและบาทหลวงเยี่ยมโรงเรียน(2,330.-) 1 *** ***
137    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าของที่ระลึกที่ ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ นำเชฟมาสอนพนักงานโภชนาการปรุงรสชาติอาหาร 1 *** ***
138    น.ส.ณัฐวีณ์ สารพันธุ์ : ไอศกรีมปั่น 3 ปั่น@400บาท(1,200.-),ค่าเบียร์(ลีโอ) 3ถัง@2,800บาท(8,400.-),ค่าคนกด(500.-) 1 *** ***
139    น.ส.รจนา ดิศสังวร : กล่องมีล้อ 2 ลัง(598.-),เหล้าจีน 4,โซดา,เหล้าRed(5,960.-) 1 *** ***
140    รุ่งอรุณโภชนาการ (คุณรุ่งอรุณ บุญริ้ว) : โต๊ะจีน 40 โต๊ะ@1,500 บาท งานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา 6 พ.ค.59 1 *** ***
141    น.ส.วิภาจรี ชาญศรีสมุทร : ค่าเติมเงิน EasyPass+ค่าธรรมเนียม(1,010.-),ค่าทางด่วนไปสามพราน(85.-) 1 *** ***
142    นางสุนิภา สวัสดิวงษ์ : ค่าทางด่วน(185.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงครู(100.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) ไปคุรุสภาและมูลนิธิฯ วันที่ 20/4/59 1 *** ***
143    คุณสุรชัย อำนาจตระกูล(ร้านแสงทอง) : กรอบหลุยส์รูปบราเดอร์พิธีจบฯ 2 กรอบ(2,000.-),รูป 8x10 พร้อมกรอบทองน้ำท่วม(200.-) Inv.No.114/05681 ลว.30/03/59 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ของหน่วยงาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (9)
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (9 )
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มิถุนายน2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7 กันยายน 2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2558 ในวันที่ 4 มกราคม 2559
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559