Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.  เพื่อให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
3.  เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
4.  เพื่อให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5.  เพื่อให้มีการนำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
6.  เพื่อให้มีการเผยแพร่รายงานประจำปีต่อสาธารณชน ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.  เพื่อให้การวัดผลและการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(6)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(55)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(15)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   P ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D จัดทำรายงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
02 มิ.ย. 2558 04 มิ.ย. 2558   D รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2336 วัน
10 ส.ค. 2558 11 ส.ค. 2558   D รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2268 วัน
18 ส.ค. 2558 21 ส.ค. 2558   D รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2258 วัน
02 พ.ย. 2558 29 เม.ย. 2559   D ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 40   40   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (55)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2558  18 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2353 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  25 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2346 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  2 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2338 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  2 มิ.ย. 2558 - 4 มิ.ย. 2558
 ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ"ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน/มาตรฐานคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/2558"  26 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2314 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก)  10 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2269 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  10 ส.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
 รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันสุดท้าย)  11 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2268 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  10 ส.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
 รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันแรก)  18 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2261 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  18 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
 รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สอง)  19 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2260 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  18 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
 รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันที่สาม)  20 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2259 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  18 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
 รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (วันสุดท้าย)  21 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2258 วัน ไม่ได้เช็ค  รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558  18 ส.ค. 2558 - 21 ส.ค. 2558
 ประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  6 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2242 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"  30 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2218 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ "การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย"  2 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2216 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันแรก)  9 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2178 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สอง)  10 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2177 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่สาม)  11 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2176 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันสุดท้าย)  12 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2175 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันแรก)  17 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2170 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สอง)  18 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2169 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่สาม)  19 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2168 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันสุดท้าย)  20 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2167 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันแรก)  24 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สอง)  25 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2162 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่สาม)  26 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2161 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันสุดท้าย)  27 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2160 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันแรก)  30 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2157 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สอง)  1 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2156 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันที่สาม)  2 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2155 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (วันสุดท้าย)  3 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2154 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันแรก)  5 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สอง)  6 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันที่สาม)  7 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (วันสุดท้าย)  8 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันแรก)  19 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2107 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สอง)  20 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2106 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่สาม)  21 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2105 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันสุดท้าย)  22 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2104 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันแรก)  26 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2100 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สอง)  27 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2099 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันที่สาม)  28 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2098 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม (วันสุดท้าย)  29 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2097 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันแรก)  2 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2093 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สอง)  3 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2092 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันที่สาม)  4 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2091 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม (วันสุดท้าย)  5 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2090 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันแรก)  9 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2086 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
  คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สอง)  10 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2085 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
  คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันที่สาม)  11 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2084 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
  คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (วันสุดท้าย)  12 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2558  17 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2078 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ  18 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันแรก)  23 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2072 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สอง)  24 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2071 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันที่สาม)  25 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2070 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 คณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (วันสุดท้าย)  26 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2069 วัน ไม่ได้เช็ค  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  2 พ.ย. 2558 - 29 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำรายงานประจำปี 20 *** ***
2    ค่าเงินสนับสนุนฝ่ายการศึกษา 3,400 *** ***
3    ค่าอาหารรับรองคณะกรรมการ 1 *** ***
4    ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ 5 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    บริษัท บุญทวีฯ : ฟิวเจอร์บอร์ด 5mm. 24แผ่น*310บาท 1 *** ***
2    น.ส.นันทนา : ตรวจรับการประกัน ร.ร.ตามมาตรฐานสากล(สติกเกอร์ใสใหญ่ 4แพ็ค(960.-),กาว 2 หน้าบางใหญ่ 10ม้วน(150.-),กาว 2หน้าบางเล็ก 10ม้วน(75.-),ซองใสสอด 10ห่อ(120.-) 1 *** ***
3    บริษัท บุญทวีฯ : ฟิวเจอร์บอร์ด 5mm. 6แผ่น*3100บาท 1 *** ***
4    น.ส.เปรมฤดี : เงินสดย่อย :- โภชนาการ อาหารบริการงานประกันคุณภาพ 1 *** ***
5    น.ส.เปรมฤดี : ค่าขนมสาคูปากหม้อ รับรองคณะกรรมการสู่มาตรฐาน(350.-),คาผักบุ้งรับรองตรวจมาตรฐานสากล(150.-),ค่าสับปะรดรับรองตรวจมาตรฐานสากล(100.) 1 *** ***
6    น.ส.จันทิพย์(รับการประเมินจาก FSG 18-21 ส.ค.58) : กระดาษA4 5รีม*80บาท(400.-),ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน 12ด้าม*1.64บาท(19.68บาท),ดินสอ 2B 24แท่ง*12.33บาท(295.92บาท),ลวดหนีบกระดาษ 10กล่อง*5.80(58.-),คลิปหนีบกระดาษ สีดำ No.110 2กล่อง*16บาท(32.-),ยางลบดินสอ 5ก้อน*2.10บาท(14.50บาท),แม็กซ์หนีบกระดาษ 2ตัว*49บาท(98.-) 1 *** ***
7    น.ส.จันทิพย์ (รับการประเมินจาก FSG) : ผ้าขนหนู 12ผืน*230บาท(2,760.-),กระเป๋า Summer 12ใบ*80.25บาท(963.-) 1 *** ***
8    น.ส.จันทิพย์ (ของที่ระลึกคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ) : ผ้าขนหนู SLC 1ผืน*230(230.-),กระเป๋า Summer 1ใบ*80.25(80.25) 1 *** ***
9    ร้านศรีโสธร อาร์ต : ป้ายไวนิลขนด 0.70x1.25ม. 5ผืน*100 1 *** ***
10    นางสาวิตรี(แขก) (โรงเรียนมาตรฐานสากล) : ค่าป้ายไวนิล(บอร์ดนิทรรศการ) (3,640.-) ,ค่าพวงมาลัย(ถวายสักการะพ่อหลุยส์)(360.-),ค่าดอกไม้ตกแต่งเพิ่ม(2,110.-),ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม(รับกรรมการ 3คน ที่ปรึกษา 4 คน)(2,388.-),ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม(ครูการงาน+ครูศิลปะ)(560.-) 1 *** ***
11    นางสาวิตรี(แขก) รับการประเมินจาก FSG : ค่าอาหารเลี้ยงคณะกรรมการ(18ส.ค.58)(3,440.-),ค่ามะม่วง 4กล่อง(มอบให้ภ.สมพร+ภ.กิตติศักดิ์)(1,600.-),ค่าทางด่วน(2ครั้ง)(60.-),ค่าพนักงานขับรถ(ค่าอาหาร)(100.-),ค่ากล่องพัสดุ(25.-),ค่าส่งพัสดุ EMS(ส่งให้คณะกรรมการร.ร.อุบล)(122.-) 1 *** ***
12    ร้านจันทราทิตย์ : โฟออัด 70 แผ่น 1 *** ***
13    ร้านเจริญรุ่งเรือง : ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประกันตนเองและสรุปโครงการ 1 *** ***
14    2-4/06/58 ต้อนรับสำนักงานเขตฯ ประเมินผล ร.ร.ประเภทสามัญ จำนวน 27คน ณ ห้องปรชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
15    10-11/08/58 รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
16    นางอาภรณ์ : ค่าทางด่วนไป-กลับ(อสช.มัธยม)(480.-),ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (15)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการต้อนรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558
คุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 5-8 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 26-29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559
ภราดาและคุณครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559
ภราดาและคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559
ขอเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (3 )
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
ภราดา และคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 19-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี