Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือทุกประเภทครบถ้วน สมบูรณ์ เป็น ปัจจุบันพร้อมใช้งานได้เสมอ
2.  2.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.  3. เพื่อให้ครูได้เข้าร่วมการอบรมและสามารถ นำความรู้ มาพัฒนาการเรียนการสอน
4.  4.เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ สอดคล้องแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
5.  5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
6.  6. เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
7.  7. เพื่อการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
8.  8. เพื่อการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของ ตนเองและผู้อื่น
9.  9. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความ ถนัดและความสนใจของผู้เรียน
10.  10. เพื่อให้ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตประเภทต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินแดน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เมตตาต่อสัตว์ ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาความขัดแย้ง ปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัย ต่อต้านยาเสพติดต่อต้านคอรัปชั่นและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(40)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(14)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.  1.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีหลักสูตรการเรียนการ สอนวิชาลูกเสือทุกประเภทครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานได้เสมอ
2.  2.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.  3. ครูได้เข้าร่วมการอบรมและสามารถ นำความรู้ มาพัฒนาการเรียนการสอน
4.  4.ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสื่อการเรียนการสอนที่ สอดคล้องแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
5.  5. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
6.  6. การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม
7.  7. ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ ของตนเองและผู้อื่น

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D กองร้อยอาสา 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2557 30 เม.ย. 2559   D อบรม/วิทยากร 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
30 เม.ย. 2558 30 เม.ย. 2559   D กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 21   21   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D ชมรม 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2005 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (40)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ  27 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2344 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันแรก)  5 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน ไม่ได้เช็ค  กองร้อยอาสา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันที่สอง)  6 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2334 วัน ไม่ได้เช็ค  กองร้อยอาสา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 (วันสุดท้าย)  7 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน ไม่ได้เช็ค  กองร้อยอาสา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก)  12 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2328 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง)  13 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2327 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย)  14 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2326 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 กองร้อยพิเศษปฏิบัติจกรรมอาสาจราจรของภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2558  18 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2322 วัน ไม่ได้เช็ค  กองร้อยอาสา  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก)  27 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2313 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง)  28 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2312 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย)  29 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2311 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2309 วัน ไม่ได้เช็ค  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม  5 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2305 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียน ม.1-3 เรียนชมรม  8 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2302 วัน ไม่ได้เช็ค  ชมรม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  14 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2296 วัน ไม่ได้เช็ค  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก)  5 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2213 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง)  6 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2212 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย)  7 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2211 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก)  12 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2206 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง)  13 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2205 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย)  14 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2204 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันแรก)  14 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2204 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง)  15 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2203 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. (วันสุดท้าย)  16 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2202 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันแรก)  20 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2198 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันที่สอง)  21 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2197 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. 1 (วันแรก)  22 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2196 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันสุดท้าย)  22 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2196 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง)  23 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2195 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันสุดท้าย)  24 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2194 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3  28 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2190 วัน ไม่ได้เช็ค  ชมรม  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2  5 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2182 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1  10 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2177 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2  11 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2176 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3  12 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2175 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก)  13 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2174 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย)  14 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2173 วัน ไม่ได้เช็ค  กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3  30 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันแรก)  13 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
  กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันที่สอง)  14 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559
  กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันสุดท้าย)  15 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  อบรม/วิทยากร  1 พ.ค. 2557 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    อบรมกองร้อยอาสาจราจร 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบดำเนินการ เข้าค่าย ป.1-ม.3 1 *** ***
2    จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
3    วันเปิดกองลูกเสือ 1 *** ***
4    อบรมนายหมู่ลูกเสือ 1 *** ***
5    กองร้อยอาสาสจราจร 1 *** ***
6    ทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม 1 *** ***
7    กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 1 *** ***
8    ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 1 *** ***
9    กิจกรรมชมรม 1 *** ***
10    วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าอาหารและอุปกรณ์กองร้อย เดือนมิ.ย.58 1.00 *** ***
2    ค่าอบรมกองร้อยพิเศษ เดือนมิ.ย.58 1.00 *** ***
3    ค่าหมวกอบรมกองร้อยพิเศษ เดือนมิ.ย.58 1.00 *** ***
4    ค่าชุดอบรมกองร้อยพิเศษ (10*1,250บาท) เดือนมิ.ย.58 1.00 *** ***
5    นางพวงทอง : ค่าอบรมกองร้อยพิเศษ 1.00 *** ***
6    นายสงคราม : ค่ารถไปยิงปืน ร.ด. เดือนต.ค.58 1.00 *** ***
7    รายรับค่ารถไปค่ายร.ด. เดือนม.ค.59 1.00 *** ***
8    นายไพศร : ค่ารถไป ร.ด. เดือนก.พ.59 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นกหวีด,เอกสารวิชาบุกเบิก 1 *** ***
2    ทำป้ายอบรมนายหมู่ลูกเสือ 1 *** ***
3    ทำป้ายพิธีเปิดกองลูกเสือ 1 *** ***
4    มิสรจนา มาม่าคัพเล็ก 100แก้ว 1 *** ***
5    มิสพวงทอง วงศ์พลับ ค่าตอบแทนวิทยากรทำฐานลูกเสือและร่วมงาน 3 วัน 1 *** ***
6    มิสพวงทอง อบรมกองร้อยพิเศษจราจร(ชุดแก้วของขวัญให้ตำรวจ ,อาจารย์โรงเรียนเบญจมฯ 3*308.95(926.85),ปากกาเคมีตราม้า 6*7.34(44.04),กระดาษ A4 1*78(78.-) 1 *** ***
7    มิสพวงทอง (ค่าดอกไม้,เครื่องหมายดาวประจำการ,เชือกร่ม,อาหาร 1 *** ***
8    มิสรจนา ดาวลูกเสือสำรอง,แถบนายหมู่ลูกเสือ 1 *** ***
9    มิสพวงทอง ค่าชุดเครื่องแบบกองร้อยพิเศษ 10คน*1,320บาท 1 *** ***
10    ร้านทวีศิลป์ : ค่าหมวก 40 ใบ*120 บาท(4,800.-),ค่าส่ง(177.-),ค่าโอน 1 *** ***
11    มิสนันทนา : มอบเกียรติบัตรนักเรียนกองร้อยอาสาฯ (เกียรติบัตร 500ใบ*5) 1 *** ***
12    ทำป้ายสวนสนามลูกเสือ 1 *** ***
13    นางพวงทอง(วงศ์) : ค่าน้ำมันรถพาเดินไปเข้าค่ายอบรมที่ ร.ร.เบจมฯ 4 1 *** ***
14    นางพวงทอง(วงศ์) : ค่าตอบแทนวิทยากรตำรวจ 2นาย วันที่ 6มิ.ย.58 (1,400.-),ค่าตอบแทน อ.โรงเรียนเบญจมฯ และกองร้อยพิเศษเบญจมฯ 15 คน วันที่ 7มิ.ย.58(3,000.-),ค่าอาหารว่างทำฐานก่อนวันงาน วันที่ 2-4 มิ.ย.58(500.-) 1 *** ***
15    น.ส.พูนทรัพย์ (จัดชมรม 6-7ส.ค.58) : กระดาษปูพื้นบอร์ดสีดำ 40แผ่น(100.-),กระดาษการ์ดคละสี 25แผ่น(62.50),กระดาษกาว 2หน้าบาง 5ม้วน(71.-),แม็กซ์ยิงตัวใหญ่ 2ตัว(440.-),ไส้แม็กซ์ 3กล่อง(20.25) 1 *** ***
16    นางพวงทอง(วงศ์) เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ม.3 : ปากกา ตราม้า 12แท่ง*7.50(90.-),กระดาษกรุบอร์ด 24แผ่น*5.20(124.80),กระดาษ A4 3รีม*80บาท(240.-) 1 *** ***
17    นางพวงทอง(วงศ์) เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ม.3 : ผ้าเช็ดตัว 20ผืน*230บาท(4,600.-),กระดากาวย่น 1.5นิ้ว 3ม้วน*14บาท(42.-) 1 *** ***
18    นางพวงทอง(วงศ์)เข้าค่ายลูกเสือ ป1-ม.3 : กระดาษขาวเทา 10แผ่น*6.80(68.-),กระดาษห่อของขวัญ 30แผ่น(55.80),สก๊อตเทปใสใหญ่ 1ม้วน(19.17) 1 *** ***
19    บริษัท เบสท์มอล์ : ไมค์ SHERMAN รุ่น MIC-220 1 ชุด 1 *** ***
20    หจก.สุนทร-พรทิพย์ฯ(ร.ด.) : ค่ารถบัสพัดลมไปสนามยิงปืนเข้าอีโต้ ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี 1 *** ***
21    ร้านจันทราฑิตย์ : กระดาษแก้วสีแดง 2โหล 1 *** ***
22    5-7/06/58 อบรมกองร้อยพิเศษจราจร ป.5,ป.6 ณ โรงอาหาร 1 *** ***
23    น.ส.รจนา(ดิศ): พวงมาลัยดอกไม้สด 3พวง 1 *** ***
24    นางพวงทอง (ชมรมฯ) ; กระดาษปก 2รีม*68(168.-),กระดาษกาวติดสันปก 1.5 นิ้ว 2ม้วน*14(28.-) 1 *** ***
25    หจก.สุนทร-พรทิพย์ ฯ : ค่ารถบัสพัดลมไปสนามยิงปืนเขาอีโต้ 2คัน*5,000 บาท*2วัน 1 *** ***
26    ร้านศรีโสธรอาร์ตฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.00*3.00ม. 1ผืน@600บาท งานมหาธีรราชเจ้า 1 *** ***
27    หจก.สุนทร-พรทิพย์ฯ : ค่ารถบัสปรับอากาศไปสนามยิงปืนเขาอีโต้ ปราจีนบุรี 2 คัน 1 *** ***
28    นางพวงทอง(ชมรมลูกเสือ) : แล็กซีน 1.5 นิ้ว(276.-),กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว(162.-),กระดาษการทำปก(680.-),กาวลาเท็ก(40.-),ลูกแม็กซ์ 35-1M (165.12),กาวยูฮู้ใหญ่(170.-),ลิขวิดเปเปอร์(80.-),กระดาษ A4(720.-),สติกเกอร์เคลือบ A4(480.-) 1 *** ***
29    นางพวงทอง (ชมรมลูกเสือ) : สก๊อตเทป 1นิ้ว (38.34),กระดาษปกแข็งสีขาว(180.-) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (14)
คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
นักเรียนเข้าค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558
ขอความร่วมมือคุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมชมรม ม.1 - ม.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2558
พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ม.2


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ค่ายอบรมลูกเสือ – เนตรนารีกองร้อยพิเศษอาสาจราจร รุ่นที่ 7 ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558
การปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยพิเศษอาสาจราจรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2558
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
การเรียนชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2558
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 22-24 ตุลาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2558