Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 105 งานอภิบาล

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมคำสอน พิธีกรรมของศาสนาคาทอลิก มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของศาสนาคาทอลิกตามวันสำคัญต่างๆตลอดปีการศึกษา
2.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่บุคลากร มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

-ปฏิทินแผนงาน(39)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(38)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(26)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(25)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 105 งานอภิบาล

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 105 งานอภิบาล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 105 งานอภิบาล
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (39)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
29 พ.ค. 2558 29 พ.ค. 2558   D พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษา 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2342 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลองนักบุญหลุยส์และพิธีแห่เทิดเกียรติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สรรค์ทั้งกายและวิญญาณและพิธีแห่เทิดเกียรติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชคริสตสมภพ / เสกถ้ำพระกุมาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D พิธีบูชาขอบพระคุณวันครู   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D การสอนคำสอนนักเรียนคาทอลิก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D การอบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D กิจกรรมค่ายกระแสเรียก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D เยี่ยมเยียนสุสาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2006 วัน
05 มิ.ย. 2558 05 มิ.ย. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2335 วัน
07 มิ.ย. 2558 07 มิ.ย. 2558    ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2333 วัน
03 ก.ค. 2558 03 ก.ค. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2307 วัน
23 ก.ค. 2558 23 ก.ค. 2558    คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2287 วัน
07 ส.ค. 2558 07 ส.ค. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2272 วัน
14 ส.ค. 2558 14 ส.ค. 2558    พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2265 วัน
23 ส.ค. 2558 26 ส.ค. 2558    รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2253 วัน
28 ส.ค. 2558 29 ส.ค. 2558    คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2250 วัน
28 ส.ค. 2558 28 ส.ค. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2251 วัน
12 ก.ย. 2558 13 ก.ย. 2558    นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2235 วัน
09 ต.ค. 2558 09 ต.ค. 2558    คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2209 วัน
06 พ.ย. 2558 06 พ.ย. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2181 วัน
20 พ.ย. 2558 20 พ.ย. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2167 วัน
01 ธ.ค. 2558 01 ธ.ค. 2558    วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2156 วัน
04 ธ.ค. 2558 04 ธ.ค. 2558    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2153 วัน
04 ธ.ค. 2558 09 ธ.ค. 2558    ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2148 วัน
28 พ.ย. 2558 28 พ.ย. 2558    ิกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2159 วัน
14 ธ.ค. 2558 14 ธ.ค. 2558    รับเสด็จพระกุมารเยซู 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2143 วัน
19 ธ.ค. 2558 19 ธ.ค. 2558    คณะครูเข้าร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2138 วัน
15 ม.ค. 2559 15 ม.ค. 2559    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2111 วัน
23 ม.ค. 2559 23 ม.ค. 2559    คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2103 วัน
29 ม.ค. 2559 29 ม.ค. 2559    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2097 วัน
12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559    พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2083 วัน
12 ก.พ. 2559 12 ก.พ. 2559    พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2083 วัน
20 ก.พ. 2559 22 ก.พ. 2559    คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2073 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (38)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558  29 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2342 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด-ปิดปีการศึกษา  29 พ.ค. 2558 - 29 พ.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  5 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2335 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  5 มิ.ย. 2558 - 5 มิ.ย. 2558
 ภราดา และคุณครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4  7 มิ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2333 วัน ไม่ได้เช็ค  ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4  7 มิ.ย. 2558 - 7 มิ.ย. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558  3 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2307 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม 2558  3 ก.ค. 2558 - 3 ก.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  23 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2287 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558  23 ก.ค. 2558 - 23 ก.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558  7 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2272 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2558  7 ส.ค. 2558 - 7 ส.ค. 2558
 พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  14 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2265 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีฉลองพระแม่มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันแรก)  23 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2256 วัน ไม่ได้เช็ค  รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  23 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สอง)  24 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2255 วัน ไม่ได้เช็ค  รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  23 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันที่สาม)  25 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2254 วัน ไม่ได้เช็ค  รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  23 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558
 รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (วันสุดท้าย)  26 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2253 วัน ไม่ได้เช็ค  รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  23 ส.ค. 2558 - 26 ส.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันแรก)  28 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2251 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558  28 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ  28 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2251 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของผู้อำนวยการ  28 ส.ค. 2558 - 28 ส.ค. 2558
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 (วันสุดท้าย)  29 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2250 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558  28 ส.ค. 2558 - 29 ส.ค. 2558
 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก)  12 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2236 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558  12 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558
 นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย)  13 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2235 วัน ไม่ได้เช็ค  นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558  12 ก.ย. 2558 - 13 ก.ย. 2558
 คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558  9 ต.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2209 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558  9 ต.ค. 2558 - 9 ต.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558  6 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2181 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558  6 พ.ย. 2558 - 6 พ.ย. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  20 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2167 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  20 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558
 กิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  28 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2159 วัน ไม่ได้เช็ค  ิกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  28 พ.ย. 2558 - 28 พ.ย. 2558
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558  1 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2156 วัน ไม่ได้เช็ค  วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558  1 ธ.ค. 2558 - 1 ธ.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558  4 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2153 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม 2558  4 ธ.ค. 2558 - 4 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันแรก)  4 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2153 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สอง)  5 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2152 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สาม)  6 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2151 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่สี่)  7 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2150 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันที่ห้า)  8 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2149 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 (วันสุดท้าย)  9 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2148 วัน ไม่ได้เช็ค  ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17  4 ธ.ค. 2558 - 9 ธ.ค. 2558
 รับเสด็จพระกุมารเยซู  14 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2143 วัน ไม่ได้เช็ค  รับเสด็จพระกุมารเยซู  14 ธ.ค. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
 คณะครูร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10"  19 ธ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2138 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วม "งานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558  19 ธ.ค. 2558 - 19 ธ.ค. 2558
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559  15 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ประจำปี 2559  15 ม.ค. 2559 - 15 ม.ค. 2559
 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม")  23 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2103 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559  23 ม.ค. 2559 - 23 ม.ค. 2559
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  29 ม.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2097 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  29 ม.ค. 2559 - 29 ม.ค. 2559
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558  12 ก.พ. 2559 - 12 ก.พ. 2559
 พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว  12 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2083 วัน ไม่ได้เช็ค  พิธีวางดอกไม้เคารพคณะครูเซนต์หลุยส์ฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว  12 ก.พ. 2559 - 12 ก.พ. 2559
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันแรก)  20 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2075 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558  20 ก.พ. 2559 - 22 ก.พ. 2559
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันที่สอง)  21 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2074 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558  20 ก.พ. 2559 - 22 ก.พ. 2559
 คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 (วันสุดท้าย)  22 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2073 วัน ไม่ได้เช็ค  คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558  20 ก.พ. 2559 - 22 ก.พ. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากนักเรียน 50 *** ***
2    ค่าลงทะเบียนนักเรียน 20 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์คาทอลิก 4 *** ***
2    ค่าบริการคาทอลิก 4 *** ***
3    ค่าคัมภีร์ Bible Diary ภาษาไทย 25 *** ***
4    ค่าคัมภีร์ Bible Diary ภาษาอังกฤษ 10 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 2 *** ***
6    ค่าศาสนภัณฑ์ 1 *** ***
7    ค่าถ่ายเอกสาร 10 *** ***
8    ค่าเข้าเล่มเอกสาร 10 *** ***
9    ค่ายานพาหนะ 4 *** ***
10    ค่าเครื่องเสียง / เช่าเก้าอี้งานฉลองวัด 2 *** ***
11    ฉลองศาสนนามคุณพ่อเจ้าอาวาส 1 *** ***
12    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ประธาน 2 *** ***
13    ค่าดอกไม้ 2 *** ***
14    ปัจจัยพระสงฆ ถวายมิสซา / โปรดศีลอภัยบาป 8 *** ***
15    ค่าดอกไม้ 8 *** ***
16    ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา 1 *** ***
17    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
18    ค่ากระเช้าดอกไม้ 7 *** ***
19    ค่ามาลัยกรถวายนักบุญหลุยส์ 3 *** ***
20    ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา 1 *** ***
21    ค่าดอกไม้ตกแต่งบุษบก พระแท่น 1 *** ***
22    ค่ากระเช้าดอกไม้ 6 *** ***
23    ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา 1 *** ***
24    ค่าดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
25    เสกถ้ำพระกุมาร 6 *** ***
26    ค่าปัจจัยพระสงฆ์เสกถ้ำ / มิสซา 2 *** ***
27    ค่าดอกไม้ตกแต่งพระแท่น สถานที่ 1 *** ***
28    ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา 1 *** ***
29    ค่าดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
30    หนังสือ สื่อคำสอนต่าง ๆ 1 *** ***
31    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้เทศน์อบรม 2 *** ***
32    น้ำมันรถตู้โรงเรียน 4 *** ***
33    ค่าอาหารกลางวัน 25 *** ***
34    ค่าอาหารว่าง 25 *** ***
35    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้เทศน์อบรม 1 *** ***
36    ค่าอาหารนักเรียน 57 *** ***
37    ค่าอาหารว่าง 57 *** ***
38    ค่าอาหารนักเรียน / ครู / พนักงานขับรถ 10 *** ***
39    ค่าลงทะเบียน 4 *** ***
40    ค่าอาหารนักเรียน / ครู / พนักงานขับรถ 20 *** ***
41    ค่าน้ำมันรถ / ค่าเช่ารถตู้ 2 *** ***
42    ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 1 *** ***
43    ค่าลงทะเบียนครู 4 *** ***
44    ค่าผ่านทาง 2 *** ***
45    กระเช้าดอกไม้ 17 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    29พ.ค.58 อาหารว่าง พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 4 คน ห้องประชุมชั้น 4 อาคารJMLC 1 *** ***
2    ม.การุณ ค่ากรอบรูปแม่พระ 1 *** ***
3    ม.การุณ ค่าแผ่นศิล(500.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ค่าทางด่วน 1 *** ***
4    ม.การุณ (ไส้แฟ้ม A4 1*13(13.-),กระดาษสีโปสเตอร์ คละสี 10แผ่น*2.50(25.-),กระดาษกาว 2หน้า บาง 2ม้วน*7.50(15.-),กรรไกรตัดกระดาษ1*34.17(34.17),กรรไกรตัดกระดาษ 1*15(15.-) 1 *** ***
5    มิสรัชนก มิสซาวันศุกร์ต้นเดือนมิ.ย.58(เงินถวายพระสงฆ์ 4,000.-,ค่าดอกไม้ 1,250.-) 1 *** ***
6    มิสรัชนก จัดนิทรรศการกระแสเรียก เขต4 วัดลำไทร(ค่าผ่านทาง( 600.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ+ครู(550.-),ค่าอาหารยุวนิส(1,500.-),ค่าขนม+สายเสียงต่อลำโพง(633.-),ค่าน้ำมันรถ 1,280.-),อุปกรณ์จัดบูท(เชือกฟาง,ลวด,คัทเตอร์(158.-) 1 *** ***
7    มิสรัชนก(เบิกเพิ่มจากยอดทดลองจ่ายงานรับส่งยุวนิสจัดนิทรรศการ) 1 *** ***
8    มิสรัชนก เงินช่วยงานฉลองวันเซนต์แอนโทนี 1 *** ***
9    มิสรัชนก :พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา เงินถวายพระสงฆ์ (3,000),ค่าดอกไม้(1,310) 1 *** ***
10    น.ส.เปรมฤดี : ค่าขนมรับรองคุณพ่อ มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน ก.ค.58 1 *** ***
11    น.ส.รัชนก : ค่าผ่านทาง(60.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ(100.-),ไปขนป้าย 1 *** ***
12    นายการุณ : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ (4,000.-),ค่าดอกไม้(1,930.-) 1 *** ***
13    น.ส.รจนา : ค่าตกแต่งสถานที่วันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
14    น.ส.รัชนก : ค่าตัดชุดตัวละครนักบุญหลุยส์(300.-),เข็มหมุด 3กล่อง 1 *** ***
15    ร้านศรีโสธร อาร์ทฯ : ป้ายโครงไม้ไวนิล ขนาด 2.0*1.0 ม. 7แผ่น*500บาท 1 *** ***
16    โฟมกลม 16" 2ลูก*460บาท 1 *** ***
17    น.ส.รัชนก(มิสซาวันศุกร์ต้นเดือน) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(4,000.-),ค่าดอกไม้(1,175.-),M-100 1แพ็ค(85.-) 1 *** ***
18    น.ส.เปรมฤดี : ค่าขนมด้ว 5กล่อง*8บาท(รับรองคุณพ่อมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน) 1 *** ***
19    นางสุนิภา : ค่าตอบแทน"เณร" จากบ้านเณร จำนวน 1 คน ที่มาฝึกซ้อม 1 *** ***
20    ร้านศรีโสธร อาร์ต : ป้ายขนาด 2.40x1.20ม. พิมพ์ละเอียดพร้อมโครงไม้ 1 *** ***
21    น.ส.รัชนก : ค่าดอกไม้ เงินเบิกเพิ่มจากยอดทดลองจ่าย 1 *** ***
22    น.ส.รัชนก (สมโภชแม่พระฯ) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(3,000),ค่าดอกไม้ตกแต่งเวที+กระเช้าดอกไม้(4,540.-),ค่าผ้ารองรีดชุดพระสงฆ์+ชุดผู้ช่วยพิธีกรรม(280.-) 1 *** ***
23    น.ส.รัชนก (ฉลองศาสนนามผ.อ.) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(3,000.-),ค่าดอกไม้จัดแท่น+โต๊ะขนมเค้ก(3,720.-) 1 *** ***
24    น.ส.รัชนก(วันสถาปนาน.หลุยส์ฯ) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(3,000.-),ค่าดอกไม้ตกแต่งพระแท่น+มาลัยกร(2,270.-),ค่าซักรีดชุดผู้ช่วยพิธีกรรม(540.-),ค่าถ่ายเอกสาร+เย็บเล่มเอกสารตรวจประเมินฯ(90.-) 1 *** ***
25    น.ส.รัชนก : ค่าตัดชุดผู้ช่วยพิธีกรรม 5ชุด สีขาว-แดง(10,900.-) 1 *** ***
26    คุณสุรชัย : ค่าทำกรอบรูปนักบุญออกัสติน (950.-) 1 *** ***
27    น.ส.รัชนก(เข้าเงียบฯน.ร. ป.4-6 วันที่12-13 ก.ย.58) : ค่าที่พัก(1,000.-),ค่าบำรุงยุวลัยฯ(4,000.-),ค่าผ่านทาง(120.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(200.-),ค่าอาหาร(6,719.-),ปัจจัยถวายพระสงฆ์(500.-),พวงมาลัยไหว้หลุมศพ(200.-),น้ำแข็งแช่น้ำดื่ม(50.-),เทียนสปา(120.-) 1 *** ***
28    ร้านจันทราทิตย์ : โฟม 4 นิ้ว 1 *** ***
29    น.ส.รัชนก : เบิกเพิ่มค่าอาหารเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
30    น.ส.รัชนก (เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจน.ร. ป.4-6) : กระดาษกรุบอร์ด 24แผ่น*5.20(124.80),ไส้แฟ้ม 3แพ็ค*12บาท(36.-) 1 *** ***
31    เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนชั้น ป.4-6 วันที่ 12-13ก.ย.58 จำนวน 90คน ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ 1 *** ***
32    น.ส.รจนา(ดิส) : พวงฟาง,สเปรย์กระป๋อง 1 *** ***
33    น.ส.เปรมฤดี : งานอภิบาล(มิสซาศุกร์ต้นเดือน)น้ำมะพร้าว,กะหรี่ปั๊บ 1 *** ***
34    น.ส.รจนา(ดิศ): กากเพชร,กาวน้ำ,สีน้ำ 1 *** ***
35    คุณอุดม : ค่ารถตู้ ไป วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร จ.ปทุมธานี 2 คัน 1 *** ***
36    น.ส.รัชนก: ลูกแม็กซ์ No.10-1M 6กล่องเล็ก*4.34(26.04) 1 *** ***
37    5/06/58 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
38    20/07/58 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯ จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
39    7/08/58 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 JMLC 1 *** ***
40    14/08/58 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 JMLC 1 *** ***
41    28/08/58 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
42    9/10/58 ฟื้นฟูจิตใจบุคลากร จำนวน 25คน ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร ปทุมธานี 1 *** ***
43    6/11/58 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน จำนวน 1คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 JMLC 1 *** ***
44    น.ส.เปรมฤดี : กะหรี่ปั๊ป(งานเสกถ้ำ+เปิดไฟต้นคริสต์มาส) 1 *** ***
45    น.ส.รัชนก (ฟื้นฟูจิตใจบุคลากร) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้เทศน์อบรม(3,000.-),ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้ทำมิสซา(2,000.-),ค่าอาหาร+อาหารว่าง(2,500.-),เงินช่วยเหลือบ้านฟรังซิสกัน(5,000.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(นายสุพรชัย ขำเจริญศักดิ์)(100.-),ค่าบำรุงวัด(2,000.-),ค่าบำรุงโรงเรียน(ห้องประชุม)(2,000.-) 1 *** ***
46    น.ส.รัชนก : ต้นคริสต์มาส 50ต้น@35บาท ตกแต่งถ้ำพระกุมาร 1 *** ***
47    น.ส.รัชนก(ฟื้นฟูจิตใจน.ร.ม.1-ม.6) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้เทศน์อบรม+ประธานเปิด(5,000บาทป,ค่าอาหาร(อาหารว่างเช้า/บ่าย+อาหารกลางวัน(เหมารายหัว 100*50)(5,000บาท),บำรุงวัดและโรงเรียน(2,000บาท),ทำบุญช่วยเหลือบ้านฟรังซิสกัน(2,000บาท) 1 *** ***
48    น.ส.รัชนก(มิสซาวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(3,000.-),ค่าดอกไม้(1,255.-) 1 *** ***
49    น.ส.รัชนก(มิสซาศุกร์ต้นเดือนพ.ย.) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(4,000.-),ค่าดอกไม้(1,390.-) 1 *** ***
50    น.ส.รัชนก(ซ่อมถ้ำพระกุมาร) : กระดาษกาวหน้า 2หน้า 3M 3ม้วน-135(405.-) 1 *** ***
51    น.ส.รจนา(ดิศ) : โต๊ะรองรีดผ้า 1ตัว(620.-),ไม้แวน(96.-) 1 *** ***
52    น.ส.รัชนก(งานชุมนุม) : ค่าผ่านทาง(210.-),เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ(100.-) 1 *** ***
53    น.ส.รัชนก : ค่าแอปเปิ้ลตกแต่งฉากละคร(258.-),ค่าไม้แขวนเสื้อ 1 *** ***
54    วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส จำนวน 15 คน ณ ห้องรับรองสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
55    พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน/วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
56    พระกุมารมาอวยพระพรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฯ จำนวน 100คน ณ ถ้ำพระกุมาร ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.เซนต์หลุยส์ฯ 1 *** ***
57    น.ส.เปรมฤดี : ค่าสลัด,ขนมแยมโรล มิสซาวันครู 1 *** ***
58    ร้านจันทราฑิตย์ : โฟมหนา 1นิ้ว,4นิ้ว,พู่กันแบน 1 *** ***
59    น.ส.รัชนก : ชุดแก้วใส่น้ำองุ่น(450.-),ปฏิทินแขวน(45.-),หนังสือมิสซาวันธรรมดาในเทศกาล(1,600.-),ไบเบิ้ลไดอารีไทย 2016(3,000.-),ปฏิทินเล่มคาทอลิก(560.-), DVD พระคัมภีร์ฯ(500.-), DVD โหราจารย์คนที่สี่(100.-), Bible Diary Eng.(3,000.-) 1 *** ***
60    น.ส.รัชนก(กิจกรรมสอนคำสอน) : กระดาษ A4 IQ 1รีม(80.-),น้ำหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 1ขวด(42.50) 1 *** ***
61    น.ส.รัชนก(มิสซาวันครู) : ร่มโรงเรียน 1คัน(161.57) 1 *** ***
62    น.ส.รัชนก : ค่านิตยสารแม่พระยุคใหม่ ประจำปี 2558 จำนวน 2 ฉบัย 1 *** ***
63    ร้านศรีโสธรอาร์ตฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.00*1.00ม. 1ผืน@200บาท เข้าเงียบนักเรียน 1 *** ***
64    น.ส.รัชนก(พิธีมิสซาพระคริสตสมภพ) : ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา(5,000.-),ค่าดอกไม้ตกแต่งพระแท่น(1,440.-) 1 *** ***
65    น.ส.รัชนก(ระลึกถึงผู้ล่วงลับ) : ดอกไม้แห้งตกแต่งประดับพวงหรีด(4,085.-),ต้นลำพู(300.-),ที่จอดรถ(40.-),ไส้ปืนกาว(36.-) 1 *** ***
66    น.ส.รัชนก(พิธีมิสซาวันครู) : ปัจจัยพระสงฆ์ถวายมิสซา(3,000.-),ค่าดอกไม้ (460.-) 1 *** ***
67    อาหารว่าง มิสซาวันครู 15ม.ค.59 ณ ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
68    อาหารว่าง มิสซาวันเกิดนักบุญหลุยส์ 27ม.ค.59 ณ ห้องประชุมอันโตนิโอชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
69    น.ส.รัชนก : รถเข็น 1ชั้นล้อยางพับล้อได้ 1 *** ***
70    น.ส.เปรมฤดี : ก๋วยจั๊บและสลัดโรล อย่างละ 3ชุด (มิสซาวันศุกร์ 29/1/59) 1 *** ***
71    น.ส.รัชนก : ค่าลงทะเบียน(100.-),ค่เข็มยุวธรรมฑูต(30.-),ค่าส่งไปรษณีย์ 1 *** ***
72    น.ส.รัชนก (มิสซาศุกร์ต้นเดือน,วันพ่อ) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(4,000.-),ค่าดอกไม้(1,180.-),ค่าดอกไม้(260.-) 1 *** ***
73    น.ส.รัชนก (งานเสกถ้ำ+เปิดไฟต้นคริสต์มาส) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ผู้ประกอบวจนพิธีกรรม(3,000.-),พวงมาลัยกรใหญ่(120x6)(720.-) 1 *** ***
74    น.ส.รัชนก(มิสซาวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์(5,000.-),ค่าดอกไม้(1,660.-) 1 *** ***
75    น.ส.รจนา(ดิศ) : ปูนปลาสเตอร์ 1 *** ***
76    น.ส.เปรมฤดี : น้ำส้ม 5ขวดๆละ 25 บาท (มิสซาปิดภาคเรียน) 1 *** ***
77    น.ส.รัชนก : ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2วัน(300.-),ครู 1 *** ***
78    น.ส.รัชนก : ค่าเบี้ยเลีั้ยงพนักงานขับรถ 2 วัน(200.-),ค่างทางด่วน 1 *** ***
79    น.ส.รัชนก : ค่าอุปกรณ์ประดิษฐ์หลังถ้ำ 1 *** ***
80    น.ส.รัชนก (ผลิตสื่อ,จัดตกแต่งบอร์ด) : กระดาษกรุบอร์ด 6แผ่น*5.20(31.20),แม็กซ์หนึบกระดาษ(ตัวเล็ก) 1ตัว(50.-),ลูกแม็กซ์ 3กล่อง*4.34(13.02),กรรไกรเล็ก 2อัน*15บาท(30.-),ปากกาเคมีตราม้าสีดำ 2แท่ง*7.50(15.-),กระดาษโพสต์อิท 1ชุด*15บาท(15.-) 1 *** ***
81    น.ส.รจนา : หนังสือคำสอน (560.-) 1 *** ***
82    น.ส.รัชนก(ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต) : เงินสนับสนุนส่วนกลาง(20,000.-),ค่าลงทะเบียนครู 5คน (900*5 =4,500.-),ค่าอาหารครูและนักเรียน 29คน(100*28),(50*1)2,850.-),ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 3คน(600.-),ค่าผ่านทาง(1,210.-),ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์(ทำบุญ)และค่าบำรุงบ้านพักพระสงฆ์/วัด(2,000.-),ค่าที่จอดรถสถานีรถไฟหัวลำโพง(190.-) 1 *** ***
83    น.ส.รัชนก(มิสซาปิดปีการศึกษา 2558) : ปัจจัยถวายพระสงฆ์ประธานถวายมิสซา(3,000.-),ค่าดอกไม้จัดตกแต่งพระแท่น(135.-) 1 *** ***
84    อาหาร มิสซาปิดปีการศึกษา จำนวน 5คน ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น2 อาคาร JMLC 1 *** ***
85    น.ส.รัชนก (อุปกรณ์พิธีกรรม) : ชุดเต้ากำยานทองเหลืองฉลุลาย 1ชุด 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 105 งานอภิบาล ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (26)
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
ภราดา และคุณครูเข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียก ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคำสอน ชุดชีวิตคริสตัง เล่ม 4 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระเนื่องในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558
รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2558
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญออกัสติน ศาสนนามของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในวันที่ 12-13 กันยายน 2558
คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ขอเชิญคณะครู นักเรียน พนักงานคาทอลิกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 ในวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญคุณครูทุกท่านร่วมรับเสด็จพระกุมารเยซู ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
คณะครูร่วมงานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
ขอเชิญคณะครูทุกท่านเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ในวันที่ 15 มกราคม 2559
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม") ในวันที่ 23 มกราคม 2559
ขอเชิญคณะครู นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนตัวแทนระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 29 มกราคม 2559
ขอเชิญคณะครู นักเรียนคาทอลิกและนักเรียนตัวแทนระดับชั้น เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (25 )
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ และมิสรัชนก อบรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการกระแสเรียกการเป็นนักบวชของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ในงานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรคาทอลิกไทย เขต 4 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
พิธีเทิดเกียรติแม่พระและพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงนักบุญออกัสติน ศาสนนามของภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
รองผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ "350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย : เหลียวหลังด้วยกตัญญู แลดูข้างหน้าด้วยความหวัง ก้าวต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2558
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2558
ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558
คณะภราดา คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
พระกุมารเสด็จมาอวยพรคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะครูร่วมงานชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครู ในวันที่ 15 มกราคม 2559
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม") ในวันที่ 23 มกราคม 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันที่ 29 มกราคม 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
คณะครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Campus Ministry ครั้งที่ 2/2558 ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559
คณะครูเป็นตัวแทนวางช่อดอกไม้และสวดภาวนาระลึกถึงบุคลากรเซนต์หลุยส์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561