Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 307 งานสอนเสริม

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
2.  2.เพื่อให้การจัดตารางสอนให้ครูเข้าสอน นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.  3.เพื่อจัดระบบการสอนเสริมนอกเวลา ตาม นโยบายของโรงเรียน
4.  4. เพื่อให้ครูได้รับค่าตอบแทนสอนเสริม
5.  5. เพื่อให้ มีระบบการสอนเสริมโดยปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน
6.  6. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของงานสอนเสริม
7.  7.เพื่อประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชา
8.  8. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน และมีการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
9.  9. เพื่อสรุปงบประมาณงานสอนเสริม พร้อม จัดทำงบประมาณเพื่อเสนออนุมัติตามขั้นตอน

-ปฏิทินแผนงาน(7)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(9)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(7)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 307 งานสอนเสริม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 307 งานสอนเสริม

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 307 งานสอนเสริม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (7)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D เทควันโด 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
20 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D งานสอนเสริมเย็น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D สอนเสริมวันเสาร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D สอนเสริมภาคฤดูร้อน 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D สอนเสริมเดือนตุลาคม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 ก.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   P ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (9)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียน อ.1-ม.3 ร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี วันแรก  20 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2343 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์  20 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 เริ่มโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  23 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2340 วัน ไม่ได้เช็ค  โครงการติวเข้มนักเรียนคาบ 8 และเรียนเสริมวันเสาร์  20 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 นักเรียนชมการแนะนำศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว (เทควันโด)  26 พ.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2337 วัน ไม่ได้เช็ค  เทควันโด  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 การประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม  18 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2253 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม  1 ก.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3  5 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2174 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม  1 ก.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 4/2558  16 ก.พ. 2559 ผ่านมาแล้ว 2071 วัน ไม่ได้เช็ค  ประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม  1 ก.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันแรก)  28 มี.ค. 2559 ผ่านมาแล้ว 2030 วัน ไม่ได้เช็ค  สอนเสริมภาคฤดูร้อน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 เรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย)  29 เม.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1998 วัน ไม่ได้เช็ค  สอนเสริมภาคฤดูร้อน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6  29 เม.ย. 2559 ผ่านมาแล้ว 1998 วัน ไม่ได้เช็ค  สอนเสริมภาคฤดูร้อน  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สอนเสริมตอนเย็น 1 *** ***
2    สอนเสริมวันเสร์ 1 *** ***
3    สอนเสริมภาคฤดูร้อน 1 *** ***
4    สอนเสริมเดือนตุลาคม 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 307 งานสอนเสริม ของหน่วยงาน งานสอนเสริม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (7)
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการติวเข้มคาบที่ 8 ทุกวันจันทร์- วันพฤหัสบดี ภาคเรียนที่ 1/2558
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมวันเสาร์ ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญคณะกรรมการงานสอนเสริมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558
กำหนดการประชุมคณะกรรมการงานสอนเสริม ครั้งที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม - 29 เมษายน 2559
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการงานสอนเสริมทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6 ในวันที่ 29 เมษายน 2559