Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 308 แนะแนว

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.  2.เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาสังคมและ อาชีพ
3.  3.เพื่อให้มีการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่าย วิชาการ
4.  4.เพื่อให้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเลือก ศึกษาต่อและอาชีพ
5.  5.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (ตบช.1.4)
6.  6.เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (ตบช. 5.2.4)
7.  7.เพื่อให้มีการคัดกรอง ดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและ ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ตบช. 8.3.2(2))

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(9)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 308 แนะแนว
1.  1.ร้อยละ 90 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2.  2.ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาสังคม และอาชีพ
3.  3.ร้อยละ 90 มีการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับ นักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายวิชาการ
4.  4.ร้อยละ 80 เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการ เลือกศึกษาต่อและอาชีพ
5.  5.ร้อยละ 80 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (ตบช.1.4)
6.  6.ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (ตบช. 5.2.4)
7.  7.ร้อยละ 90 มีการคัดกรอง ดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (ตบช. 8.3.2(2))

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 308 แนะแนว

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 308 แนะแนว
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D นักเรียนติว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน
01 พ.ค. 2558 30 เม.ย. 2559   D แนะแนวการศึกษาต่อ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1997 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียน ม.6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  11 ส.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2260 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015  4 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2175 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  12 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2167 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟังการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  13 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2166 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เปิดเรือน เยือนจุฬา "CU Open House 2015"  15 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2164 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE  16 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559
 คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ  16 พ.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2163 วัน ไม่ได้เช็ค  แนะแนวการศึกษาต่อ  1 พ.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2559

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานแนะแนว 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจัดกิจกรรมในการจัดเรียน เดือนมิ.ย.58 1.00 *** ***
2    รายรับค่าสอบ Per-Admission เดือนก.ย.58 1.00 *** ***
3    รายรับ ค่าเดินทางไป Open House เดือนพ.ย.58 1.00 *** ***
4    นางมัลลิกา : รายรับค่ารถไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พ.ย.58 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าระเบียบการ Admission ปี58 จำนวน 35เล่ม*100 1 *** ***
2    มิสมัลลิกา : ค่าวิทยากรในการสอนช่วงเช้า ระดับ ม.6 จำนวน 12 คน 1 *** ***
3    หจก.สุนทร-พรทิพย์ : ค่ารถบัสปรับอากาศไป ม.บูรพา จ.ชลบุรี ม.6 6คัน 1 *** ***
4    นางมัลลิกา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนร.เข้าร่วมกิจกรรม Open House 1 *** ***
5    ร้านศรีโสธร อาร์ต : ป้ายขอแสดงความยินดีติดแพทย์ ขนาด 0.95x0.62ม. 1 *** ***
6    นางมัลลิกา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ม.6 ไปดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมOpen house 1 *** ***
7    อาหารรับรอง สอบ Pre-Admission จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ฯ 1 *** ***
8    ร้านศรีโสธรฯ : ป้ายไวนิลขนาด 2.40*6.50ม. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1 *** ***
9    นางมัลลิกา : ค่าเบี้ยเลี้ยงครู ม.6 ไปดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House 1 *** ***
10    คุณอุดม : ค่ารถตู้ไป ม.เกษตร บางเขน กทม. 2คัน*2,500บาท 1 *** ***
11    คุรอุดม: ค่ารถตู้ ไปม.รังสิต 1คัน*2,800บาท*1วัน 27/11/58 1 *** ***
12    7/08/58 งานแนะแนว จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
13    10/08/58 งานแนะแนว จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชั้ 2 JMLC/อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
14    11/08/58 งานแนะแนว จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมชัน 2 JMLC/อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
15    11/09/58 สอบ Pre-Admission จำนวน 15คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 1 *** ***
16    น.ส.เปรมฤดี (งานแนะแนว) : ขนมต้มขาว 1 *** ***
17    งานแนะแนว จำนวน 10คน ณ ห้องแคมบริด 1 *** ***
18    8-9/12/58 งานแนะแนว จำนวน 5คน ณ ห้องแนะแนว ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า 1 *** ***
19    8-9/12/58 งานแนะแนว จำนวน 6คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารJMLC 1 *** ***
20    นางมัลลิกา (แนะแนวศึกษาต่อระดับป.ตรี) : ร่มโรงเรียน 10คัน*161.57(1,615.70) 1 *** ***
21    อาหารว่าง ฟังแนะแนวศึกษาต่อ ป.ตรี 21ม.ค.59 ณ ห้องประชุมอันโตนิโอ ชั้น2 อาคารJMLC 1 *** ***
22    คุณอากร : ค่าวิทยากรติวนักเรียนตอนเช้า ส.ค.-ก.ย.58 1,050บาท 1 *** ***
23    คุณสุพรรษา : ค่าวิทยากรติวนักเรียนตอนเช้า ส.ค.-ก.ย.58 1,750บาท 1 *** ***
24    คุณสุธารีณี : ค่าวิทยากรติวนักเรียนวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ 22-24 ก.ย.58 1 *** ***
25    คุณยุคลธร : ค่าวิทยากรติวนักเรียนวิชาเคมี ชีวะ ฟิสิกส์ 22-24ก.ย.58 1 *** ***
26    นางมัลลิกา(เตรียมสมัครสอบ Admission) : หมึกพิมพ์ HP 1020 12A 1 กล่อง(2,350.-) 1 *** ***
27    อาหาร กิจกรรมฟังแนะแนว MPLC จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ ชั้น 2 1 *** ***
28    อาหาร ประชุมผู้ปกครองโครงการ MPLC จำนวน 12คน ณ หอประชุมชั้น4 อาคารJMLC 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินการรู้จักตนเอง
 - 2.แบบวัด EQ
 - 3.แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
 - 4.ปพ.5
 - 5.แบบประเมิน SDQ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 308 แนะแนว ของหน่วยงาน งานแนะแนว
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (9)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม TU Open House Green & Sustainability 2015 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน เปิดเรือน เยือนจุฬา "CU Open House 2015"
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE
คณะครูและนักเรียน ม.6 เข้าฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ การให้ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ฟังการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมงานจุฬาฯวิชาการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )